KAMPAŇ 2%

KULTÚRE

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

PRISPEJTE K REALIZÁCII AKTIVÍT KULTÚRY V ROKU 2024


V roku 2024 pokračuje K-2000, združenie na podporu kultúry vo všestrannej podpore kultúrnych aktivít, ktoré jeho členovia realizujú v regióne hornej Nitry. V programovej skladbe popri tradičných podujatiach z oblasti divadelníctva, výtvarného umenia i hudobného diania, regionálnej histórie, múzejníctva, knihovníctva i ľudovej kultúry a folklóru zaradíme aj nové formy, ku ktorým sme pripravili projekty na dotáciu.

Dovolíme si vyjadriť presvedčenie, že aj v tomto roku nájdeme dostatok priaznivcov, ktorí sa rozhodnú pre podporu kultúrno-vzdelávacích aktivít. Tak sa potom spoločne stretneme na vernisážach výstav, koncertoch, divadelných predstaveniach, vzdelávacích workshopoch, tvorivých dielňach a iných zaujímavých podujatiach, ktoré prinesú poznatky a povzbudia dušu.

Aj v roku 2024 budeme žiť kultúrne a s kultúrou!

Všetkým priaznivcom vyjadrujeme slová vďaky za ústretovosť a podporu pri tvorbe i prezentácii úsilia desiatky profesionálnych i záujmových zoskupení a jednotlivcov, ktorí sú na ceste zachovania a odovzdania kultúrneho dedičstva rozhodnutí pokračovať ďalej.

Údaje združenia pre získavanie 2% a finančných darov:

Názov: K-2000, združenie na podporu kultúry
Adresa: F. Madvu 325/11, 971 01 Prievidza
IČO: 36120537
IBAN: SK64 5600 0000 0090 3488 4001

Január 2024


oddel

STARŠIE KAMPANE

PRISPEJTE K REALIZÁCII AKTIVÍT KULTÚRY V ROKU 2023


V roku 2023 bude K-2000, združenie na podporu kultúry pokračovať vo všestrannej podpore kultúrnych aktivít v regióne hornej Nitry. v programovej skladbe popri tradičných podujatiach nebudú chýbať ani nové formy z oblasti divadelníctva, výtvarného umenia i hudobného diania, regionálnej histórie, múzejníctva, knihovníctva i ľudovej kultúry a folklóru.

Sme presvedčení, že aj v tomto roku mnohí priaznivci sa rozhodnú pre podporu aktivít kultúry a spoločne sa stretneme na výstavách, koncertoch, divadelných predstaveniach, workshopoch, tvorivých dielňach, kurzoch, prednáškach, seminároch a iných zaujímavých podujatiach.

Nech žijeme kultúrne a s kultúrou.

Vopred ďakujeme všetkým za dôveru a podporu pri tvorbe i prezentácii úsilia desiatky profesionálnych i záujmových zoskupení a jednotlivcov, ktorí usilujú o zachovanie a odovzdanie kultúrneho dedičstva.

Údaje združenia pre získavanie 2% a finančných darov:


Názov: K-2000, združenie na podporu kultúry
Adresa: F. Madvu 325/11, 971 01 Prievidza
IČO: 36120537
IBAN: SK64 5600 0000 0090 3488 4001

Január 2023


oddel

PODPORTE KULTÚRNE DIANIE AJ V ROKU 2022


Občianske združenie K-2000 zostane aj v roku 2022 verné svojmu základnému poslaniu - všestrannej podpore kultúry v regióne hornej Nitry. Tešiť sa môžete na ponuku tradičných i nových aktivít z oblasti výtvarného umenia, divadelníctva, hudobného diania, regionálnej histórie, knihovníctva i ľudovej kultúry a folklóru.

Sme presvedčení, že nájdeme dostatok priaznivcov a s ich podporou prispejeme:

 • aby sme nečítali len sms správy, ale skutočné knihy,
 • aby sme poznali odkaz našich predkov a nadviazali naň,
 • aby sme žili kultúrne a s kultúrou.

Vopred ďakujeme za vašu dôveru, čas a tešíme sa nielen na vašu podporu, ale i na stretnutia s vami pri kultúre.

Údaje združenia pre získavanie 2% a finančných darov:

Názov: K-2000
Adresa: F. Madvu 11, 971 01 Prievidza
IČO: 36120537
IBAN: SK64 5600 0000 0090 3488 4001

Február 2022


oddel

Vážení členovia a priaznivci kultúry a umenia hornej Nitry


K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, každoročne získava prostriedky z podielu dane z príjmu v prospech kultúrnych a umeleckých aktivít na hornej Nitre, ktoré realizuje v spolupráci so svojimi kolektívnymi a individuálnymi členmi. Spolu s prostriedkami z dotácií Fondu na podporu umenia, či Ministerstva kultúry ide o jeden z najvýznamnejších finančných zdrojov na jeho činnosť. Združenie ako registrovaný prijímateľ podielu dane z príjmu za rok 2020 bude rešpektovať vôľu darcov poukázať adresne svoj podiel dane konkrétnemu kolektívnemu členovi, resp. na konkrétnu aktivitu. v prílohe Vám posielame propagačný leták, ktorý Vám podstatnú časť týchto aktivít približuje. Zároveň prikladáme tlačivá s údajmi združenia, potrebné k poukázaniu podielu dane - Vyhlásenie, Potvrdenie a Návratku kvôli identifikácii adresne poukázaných prostriedkov.

Želáme veľa úspechov našim členom v hľadaní darcov a priaznivcom, ktorých naša výzva oslovila, vopred ďakujeme za poukázanie podielu.

S pozdravom

Mgr. Amália Lomnická, predsedníčka rady združenia K-2000


oddel

POSUN TERMÍNOV PRE DAROVANIE 2/3% DANE z PRÍJMU ZA ROK 2019


Na venovanie dvoch či troch percent z dane tretiemu sektoru sme si už zvykli. Ak ste ich ešte nestihli poukázať, nemusíte banovať. Mimoriadne okolnosti pandémie spôsobili posun termínov aj v tejto oblasti. Finančná správa totiž umožnila daňovníkom - v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19 - posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. a to aj v prípade osôb, ktoré podali svoje daňové priznania v štandardnom období do konca marca, čo znamená, že ich poukázanie percent z dane malo pôvodnú lehotu 30. apríla. Toto dnes neplatí. Vďaka pandémii sa termín o pár mesiacov posunul.

Detaily a lehoty


Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie. Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie. Ako potvrdila pre HN hovorkyňa Finančného riaditeľstva Ivana Skokanová, týka sa to všetkých daňovníkov, aj tých, ktorí majú podanú daň v riadnom termíne do konca marca.

Príklady zo života


Situáciu si priblížme na konkrétnych príkladoch.


 1. Zamestnávateľ mi urobil ročné zúčtovanie dane za rok 2019. V akej lehote som povinný podať správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, aby sa podiel zaplatenej dane poukázal vybranému občianskemu združeniu?

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2020.

 2. Požiadal som zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, aby mi urobil ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a v žiadosti som uviedol, že mám záujem o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, lebo chcem poukázať jej podiel. V akej lehote je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na tento účel?

  Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o jej zaplatení za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. septembra 2020 a vy ste povinný vyhlásenie spolu s týmto potvrdením podať na daňový úrad najneskôr do 30. septembra 2020.

Zdroj: Finančná správa

oddel

Združenie K-2000 získava prostriedky na svoju činnosť:

 • z podielu 2% dane z príjmu
 • z dotačných systémov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, mesta Prievidza a ďalších miest a obcí hornej Nitry, Nadácie bane pre vzdelávanie kultúru a šport regiónu a ďalších

Údaje združenia pre získavanie 2% a finančných darov:

Názov: K-2000
Sídlo: Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
F. Madvu 11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537
Č. účtu: SK64 5600 0000 0090 3488 4001 Prima banka Slovensko
oddel

Nahor