PROJEKTY

PROJEKTY ZDRUŽENIA

AKVIZIČNÝ PROJEKT

Systematické budovanie galerijného zbierkového fondu je zámerom projektu AKVIZÍCIA DIEL prievidzských výtvarníkov. V ďalšej etape nadobúdania zbierkových predmetov sústredili realizátori projektu pozornosť okrem diel nežijúcich autorov i na diela významných súčasných prievidzských výtvarníkov. A tak sa okrem už spomínaných autorov a nedávno zosnulého výtvarníka Milana Medúza, stali predmetom najnovších akvizícií i diela výtvarníčky a scénografky Emílie Jakubisovej, výtvarníka a ilustrátora Igora Lackoviča a výtvarníka a galeristu Romana Turcela. Projekt podporilo mesto Prievidza.

ZO SKICÁRA MAJSTROV

Nahliadnutie do skicárov a súborov originálnych ilustrácií Jozefa Fedoru a Imricha Vysočana, ktoré pred desaťročiami splnili svoju funkciu zadaním časopisu či knihy, sa stalo impulzom pre zostavenie výstavy Zo skicára majstrov. Táto obsahom nevšedná výstava sa stala úvodnou prezentáciou otvorenia mestskej galérie, ktorá nesie meno Imricha Vysočana. Vystavenie desiatok drobných kresieb z dielne oboch autorov deklarovalo ich vynikajúcu kresliarsku, grafickú a ilustrátorskú tvorbu. Projekt podporilo mesto Prievidza.

INŠPIRÁCIE Z TRADIČNÉHO

Ponúknuť súčasníkom námet z tradičnej kultúry mesta Prievidza a nájsť jeho uplatnenie v súčasnom modernom svete sa stalo zámerom projektu. Jeho obsahom boli teoretické časti doplnené praktickým kurzom. Po získaní znalostí o histórii výšiviek, ich klasifikácii a o výzdobe tradičného odevu v meste Prievidza praktická časť smerovala k zvládnutiu techniky výšivky na tyle, ktorá sa uplatňovala v tradičnom mestskom odeve prievidzských žien, poznaniu vzorov a vytváraniu kompozícií. Projekt podporilo mesto Prievidza.

PRIEVIDZSKÉ INŠPIRÁCIE

Do prezentačného programu novej mestskej galérie bola začlenená výstava z tvorby dvoch prievidzských rodákov a lokálpatriotov. Pre oboch autorov – Ladislava Polereckého a Igora Lackoviča – je mesto Prievidza mestom ich srdca, obaja sa hrdo hlásia k „bôbarom“. V ich tvorbe rezonujú námety s historickými i súčasnými podobami mesta, ktoré hľadajú v dobových fotografiách a Ladislav Polereckých ich stvárňuje v drevorezbách a Igor Lackovič využíva svoj osobitý výtvarný štýl a kresliarsky rukopis. Projekt podporil Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu.

CYKLUS KONCERTOV

Ponuka formácií, interpretov menšinových žánrov a hudobníkov na špičkovej profesionálnej úrovni z domácej, slovenskej i zahraničnej scény je obsahom projektu prinášajúci cyklus koncertov. Hudobný projekt svojou novátorskou dramaturgiou oslovuje poslucháčsku základňu a súčasne usiluje o výchovu novej skupiny poslucháčov zameranú na kvalitnú a nekomerčnú hudbu. Projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj.

10. VÝTVARNÁ PRIEVIDZA

Jubilejný, 10. ročník zachováva kontinuitu pravidelných tvorivých prezentácií, vzájomných konfrontácií výtvarníkov, ale i sprievodných aktivít, štruktúra ktorých sa počas jednotlivých ročníkov dopĺňa. Cieľom projektu je poskytnúť súčasným výtvarníkom priestor na inšpiráciu výtvarnou históriou mesta prostredníctvom virtuálnej prezentácie diela vybraného výtvarníka in memoriam, i podpora výtvarného vzdelávania účastníkov projektu. Projekt podporilo mesto Prievidza.

oddel

STARŠIE PROJEKTY


Rok 2021

oddel

Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY

Pokračovanie rozsiahleho projektu, ktorého zámer spočíval v prezentácii špecifických prvkov tradičnej ľudovej kultúry vybratých obcí regiónu hornej Nitry. V jednotlivých programoch projektu sa predstavili nositelia tradičnej kultúry, spevácke skupiny i nadšenci - zberatelia hmotných dokladov z minulosti. Na realizácii projektu participovali členovia združenia Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obce Opatovce nad Nitrou, Kanianka, Kamenec pod Vtáčnikom a občianske združenie Handrári.

Robota, robota, na celý deň ťa mám

Pracovné piesne a piesne z robôt, ktoré pochádzali z obcí Opatovce nad Nitrou a Kocurany, odzneli v podaní speváckych skupín Studienka a Hrabovka v júni 2021.

Handri, kožki, železo

Výsledkom prieskumu u informátorov bol náučno-umelecký program o handrárstve v obci Kamenec pod Vtáčnikom a osobitnom fenoméne handrárskej píšťalke.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

HUDOBNÝ FESTIVAL DUBŠTOK

V podvečerných a večerných hodinách 14. augusta 2021 sa v rámci podujatia Prievidzské hody 2021 uskutočnil hudobný festival, na ktorom organizačne participovalo aj združenie K-2000. Interpreti – Dhanyavad, Nany Hudák & SHZ a hostia, Juraj Hnilica a Horehigh ¬– v  dramaturgii Petra Šulaja priniesli viaceré hudobné žánre a tlieskalo im nadšené obecenstvo.

FESTIVAL MONDIAL DU THEATRE 2021

So značným prispením združenia sa predstavili členovia Divadla a a Divadla Shanti na prestížnom festivale amatérskeho divadla v Monaku (15. – 22. augusta 2021), ktorý sa zameriava na prezentáciu súborov, pozostávajúcich z výberu z toho najlepšieho z celého sveta. Náročnú prípravu divadelných predstavení členom oboch súborov vyvážila odmena potleskom divákov i účastníkov festivalu.

Projekt podporil najmä Fond na podporu umenia, mesto Prievidza a ďalší sponzori.

FESTIVAL STRE3T PD

Združenie organizačne participovalo i na prezentácii umeleckých zoskupení a jednotlivcov v rámci koncertov, workshopov i online komunikácií začlenených do multižánrového festivalu 3. a 4. septembra 2021 na centrálnom prievidzskom námestí.

Realizáciu festivalu podporil Fond na podporu umenia.

PROGRAM BOJOVALI V CUDZEJ KRAJINE

V októbri 2021 pripravilo združenie s ďalšími organizátormi – Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Kultúrne centrum Bojnice a obec Liešťany – virtuálnu prezentáciu publikácie Obyvatelia hornej Nitry v československom odboji vo Francúzsku počas druhej svetovej vojny, ktorá mapuje jednu z doteraz neprebádaných tém z histórie regiónu.

Program projektu podporilo mesto Prievidza.

KÓD 2020

V rámci podpory vydavateľskej činnosti prispelo združenie k vydaniu literárneho diela prievidzskej autorky Daniely Tichej. Pod záhadným názvom KÓD 2020 sľubuje odvážne odkrývanie tajov ženskej duše i doby, v ktorej žijeme.

Vydanie knihy podporilo mesto Prievidza.

9. VÝTVARNÁ PRIEVIDZA

Organizačne i realizačne združenie v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi zastrešilo ďalší ročník výstavy prievidzských výtvarníkov. V rekonštruovaných priestoroch Meštianskeho domu v Prievidzi bola prezentovaná aktuálna tvorba 17 súčasných prievidzských výtvarníkov.

Projekt podporil najmä Fond na podporu umenia.

STOPA ČASU

Pod týmto názvom sa ukrývali dve aktivity združenia. Vo virtuálnej forme priniesli autori Amália Lomnická a Milan Kormaňák medailóny už nežijúcich významných výtvarníkov z mesta Prievidza – Imricha Vysočana, Jozefa Fedoru, Ľudovíta a Magdalény Štrompachovcov, Vladimíra Vestenického, Pavla Bleya, Vojtecha Petrovicsa a Alojza Petráša. Tou druhou bola prezentácia výberu diel z tvorby spomenutých výtvarníkov.

Projekt podporilo mesto Prievidza.

AKVIZIČNÝ PROJEKT

Úsilie združenia o vytvorenie galérie na pôde mesta Prievidza deklaruje aj projekt nadobudnutia diel výtvarných umelcov, ktorí sa osobitnými prvkami vlastnej tvorby radia medzi popredných umelcov výtvarnej moderny 20. storočia aj z hľadiska celoslovenského kontextu. Realizáciou projektu AKVIZÍCIA DIEL popredných prievidzských výtvarníkov sa položili základy budúceho zbierkového fondu mestskej galérie. Poskytnutá dotácia iba čiastočne kryla hodnotu diel, ktoré vďaka ústretovosti a veľkorysosti vlastníkov boli získané.

Projekt podporilo mesto Prievidza.

oddel

Rok 2020

oddel

Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY

Realizácia viacerých programov a aktivít mapujúcich osobitné fenomény tradičnej kultúry vybraných lokalít regiónu hornej Nitry. Združenie ich realizuje v spolupráci s miestnymi nositeľmi tradičnej kultúry a na organizácii sad podieľali Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obce: Horné Vestenice, Opatovce nad Nitrou, Kanianka, Kamenec pod Vtáčnikom, MO Matice slovenskej Nedožery-Brezany a Handrári, občianske združenie. Hlavnými projektovými aktivitami sú programy:

Kto nasadí mladých stromkov, slávu máva od potomkov

Program piesní a zvykoslovia spojených s vinohradníckou a ovocinárskou tradíciou obcí Horné Vestenice a Nitrianske Sučany. Program realizovaný v septembri 2019.

Oj, prje moje, prje

Program pastierskych zvykov a tradícií obce Chrenovec-Brusno realizovaný v októbri 2019 pri príležitosti 40. Výročia založenia folklórnej skupiny Hájiček.

Dedinské driapačky

Program tradičných piesní a zvykoslovia viazaných na stridžie dni, realizovaný v Nedožeroch-Brezanoch v novembri 2019.

Stratená jalovica

Ľudové divadlo na motívy hry M. Kukučína „Rysavá jalovica“ v podaní folklórno-divadelného súboru Košovan Kanianka. Realizácia inscenácie presunutá kvôli pandémii na obdobie december 2020 – jún 2021

Robota, robota, na celý deň ťa mám

Program pracovných piesní a piesní z robôt obcí Opatovce nad Nitrou a Kocurany v podaní speváckych skupín Studienka a Hrabovka. Realizácia programu presunutá kvôli pandémii na obdobie december 2020 – jún 2021.

Handri, kožki, železo

Náučno-umelecký program pojednávajúci o osobitnom fenoméne handrárskej píšťalky a handrárstve v Kamenci pod Vtáčnikom, spojený s prieskumom o aktuálnom stave dochovaných dokladov o tomto jedinečnom fenoméne. Jeho realizácia presunutá kvôli pandémii na obdobie december 2020 – jún 2021.
Projekt jed realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Súhrn kultúrno-vzdelávacích aktivít zameraných na priblíženie významných osobností, udalostí a fenoménov tradičnej kultúry, majúcich korene na hornej Nitre, súčasníkom. Už realizovanou súčasťou projektu bol program ľudových pastorel, kolied a chrámových piesní zo zbierky Gašpara Drozda - POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI. Program sad uskutočnil pri pamätníku tejto osobnosti v januári 2020 v Chrenovci-Brusne. Ďalšou súčasťou projektu bol multimediálny program - HORNONITRIANSKE DOBROTY, pojednávajúci o vianočnom zvykosloví, tradičných jedlách a rodinných rituáloch pri vianočnom stole. Uskutočnil sad v septembri 2020 v Kanianke. Treťou súčasťou projektu jed vzdelávací cyklus POSIEDKY nad REMESLOM, pozostávajúci z troch vzdelávacích kurzov zameraných na tradičné remeslá hornej Nitry – košikárstvo, tradičné textilné techniky, slamienkarstvo a šupoliarstvo. Realizácia posledného cyklu bola vod svojej záverečnej fáze prerušená kvôli pandemickým opatreniam a jej pokračovanie jed závislé od uvoľnenia uvedených opatrení. Spoluorganizátori: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, HONZĽUK - Folklórna skupina Hájiček Chrenovec-Brusno, Dom kultúry Kanianka.
Projekt jed realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Z KLENOTNICE HORNEJ NITRY

Prezentácia tradičných remesiel a kultúrneho dedičstva hornej Nitry s osobitným zreteľom na historicky – cechovými listinami - doložené typy remesiel v meste Prievidza a jeho okolí. Projekt mali tvoriť tri na seba nadväzujúce podujatia. V máji 2020 sad pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí malo uskutočniť dvojdňové podujatie Prievidzské cechové dni, ktoré však nebolo realizované kvôli protipandemickým opatreniam. V septembri 2020 sad pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva uskutočnilo podujatie na prievidzskom rínku s ambíciou evokovať atmosféru tradičných jarmokov mesta Prievidza. v októbri 2020 mal byť projekt ukončený podujatím Dedičstvo našich otcov venovaným prezentácii aktivít miestnych odborov Matice slovenskej na hornej Nitre zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva vybraných obcí hornej Nitry. Keďže termín ukončenia projektu jed napriek aktuálnej nepriaznivej situácii stanovený dod konca roku 2020, K-2000 ako jeho hlavný organizátor požiada po porade so spoluorganizátormi o jeho úpravy viazané ako na termín, tak i čiastočné zmeny účelu realizácie tohto projektu.
Spoluorganizátori: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Dom Matice slovenskej v Prievidzi.
Projekt jed realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MÚZY NESTARNÚ

Spoluorganizátori: ARS PRO FEMINA, o.z., Mesto Prievidza, Art kino Prievidza Projekt zameraný na podporu umeleckých aktivít seniorov s osobitným zreteľom na výtvarné, divadelné a hudobné aktivity a ich terapeutický účinok na cieľové skupiny seniorov v Prievidzi, v Kanianke a Chrenovci- Brusne. Spolupráca s miestnymi folklórno-divadelnými skupinami v Kanianke a Chrenovci-Brusne s prevahou členov v seniorskom veku. Obsahom projektu sú nácviky a realizácia dvoch programov a jednej výstavy pre seniorov. Prvý - pod rovnomenným názvom MÚZY NESTARNÚ - bude zameraný na divadelno-recitačné vystúpenia senioriek – členiek združenia Ars pro femina, druhý - KOLEDY HORNEJ NITRY - na prezentáciu tradičných vianočných kolied v podaní folklórnych skupín Hájiček Chrenovec-Brusno a Košovan Kanianka. Súčasťou projektu sú i výtvarné tvorivé dielne senioriek – členiek združenia Ars pro femina , zavŕšené výstavou z ich tvorby pod názvom MOZAIKA ŽIVOTA v mestskej galérii Art Point v Prievidzi. Časť aktivít projektu – najmä nácviky programov a tvorivé dielne - bola už realizovaná, avšak plánované vystúpenia niektorých z nich sad presúvajú na koniec roka. V prípade nepriaznivého vývoja pandémie osobitne v zariadeniach pre seniorov budú z pripravovaných vystúpení realizované videodokumenty.
Projekt jed realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

FÚZIE 2020 KULTÚRNO-VZDELÁVACIE AKTIVITY

Spoluorganizátori: ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, Kultúrne a spoločenské stredisko a Art Point v Prievidzi Zámerom projektu "Fúzie 2020 kultúrno-vzdelávacie aktivity", jed rozšíriť rady hudobníkov a poslucháčov s ambíciou priameho kontaktu s tvorivým hudobným umením a záujmom o žánre vychádzajúce z fúzií hudobných kultúr (jazz, blues, world music). Osobitným cieľom projektu jed ponúknuť nekomerčné hudobné a hudobno-vzdelávacie aktivity žiakom a pedagógom umeleckých škôl nielen z regiónu hornej Nitry, ale aj iných regiónov Slovenska. Zároveň poskytnúť priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska a Českej republiky. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ s hosťom - mládežníckym big-bandom z Českej republiky, motivačno-popularizačný koncert profesionálneho telesa "Milan Svoboda Sextet" a výchovný koncert pre žiakov základných škôl. Projekt mal byť pôvodne realizovaný v mesiacoch apríl – máj 2020, v zmysle dodatku k zmluve bola jeho realizácia presunutá na november 2020.
Projekt jed realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a mesta Prievidza.

oddel

Rok 2019

oddel

ŠKOLA MAJSTROV

Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod vedením skúsených majstrov skupinám vážnych záujemcov, z ktorých každý vzdelávaciu aktivitu ukončí majstrovským dielom. Osobitným cieľom projektu je v oblasti remesiel zachovanie a rozšírenie daných typov remesiel na hornej Nitre a v oblasti výtvarného umenia poskytnutie systematických poznatkov a zručností v kresbe a maľbe amatérskym tvorcom. Lektormi vzdelávacích aktivít, budú naslovovzatí odborníci, ktorých renomé prekračuje región hornej Nitry. Magisterka umenia Miriam Kasperkevičová bude viesť Školu kresby a maľby, majsterka paličkovanej čipky, Kristína Podmanická, Školu paličkovanej čipky a Ľubica Maliariková Školu maľby na skle. Cieľové skupiny budú tvoriť záujemcovia o techniky výtvarného a ľudového umenia – členovia združenia K-2000, združenia Ars pro femina, neprofesionálni výtvarníci a seniori v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

FÚZIE HUDOBNÝCH KULTÚR – EDUKAČNÉ AKTIVITY

Nekomerčné hudobné a hudobno-vzdelávacie aktivity zamerané na hudobné žánre, ktoré v sebe nesú znamenie fúzie hudobných kultúr (jazz, blues, world music ...). Na podujatí sa stretnú priaznivci uvedených žánrov a zároveň poskytne priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ, motivačno-popularizačný koncert profesionálnych umelcov a výchovný koncert. Spoluorganizátormi projektu sú ZUŠ L. Stančeka, Art Point v kine Baník, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Hlavným dramaturgom projektu je Mgr. Peter Krško, jeho garantom známy jazzový hudobník, saxofonista, hudobný pedagóg, publicista a autor hudobno-popularizačného projektu Príbehy jazzu, Martin Uherek.

STRE(E)T PD – MULTIŽÁNROVÝ POULIČNÝ FESTIVAL

Dvojdňový festival nadväzuje na rovnomenný festival z roku 2018 s ambíciou netradičnými a neformálnymi aktivitami prezentovať prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Jeho základným zámerom je oživiť mesto Prievidza, najmä jeho centrum - Námestie slobody a blízke okolie - neformálnym umeleckým dianím. V rámci festivalu predstavíme nielen domácu umeleckú scénu, ale i významných rodákov, ktorí mesto reprezentujú doma aj v zahraničí. Hlavnými projektovými aktivitami budú: hudobné koncerty, tanečné prezentácie, umelecké čítanie, filmové projekcie, street artová výtvarná tvorba a live painting, filmové projekcie, divadelné vystúpenie a talkshow s hosťom - významným rodákom mesta. Aktívnou cieľovou skupinou budú predovšetkým mladí umelci, reprezentanti alternatívnej kultúry a menšinových žánrov z oblasti hudby, spevu, tanca, divadla, poézie, výtvarného umenia a filmu s cieľom vtiahnuť do umeleckého diania širokospektrálne publikum obyvateľov mesta a regiónu.

oddel

Rok 2018

oddel

STRE(E)T-PD

Dvojdňový festival prioritne zameraný na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Počas neho sa predstavili skupiny a jednotlivci z Prievidze a regiónu hornej Nitry na Námestí slobody v Prievidzi v dňoch 29. - 30. júna 2018. Cieľom projektu bolo oživiť neformálnym umeleckým dianím stred mesta, jeho centrum a blízke okolie a zároveň doň zapojiť jeho obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov.

ROKY v POHYBE

Naštudovanie a prezentácia jubilejného programu Tanečného súboru Mimikry z Bojníc pri príležitosti 40. výročia jeho založenia. Základným zámerom projektu bola tvorba programu spájajúceho najúspešnejšie choreografie z minulosti s novšími, doposiaľ neprezentovanými choreografiami do príťažlivého celku charakterizujúceho tanečný štýl telesa patriaceho dlhodobo k najkvalitnejším amatérskym súborom scénického tanca na Slovensku. Komponovaný program spojený s výstavou a stretnutím súčasných a bývalých členov skupiny sa uskutočnil 13. októbra 2018 v Kultúrnom centre v Bojniciach.

HORNONITRIANSKA PALETA

Cyklus prezentácií a výtvarných workshopov pre neprofesionálnych výtvarníkov, vedených vyspelými profesionálnymi výtvarníkmi a výtvarnými pedagógmi hornej Nitry (Peter Hitzinger, Oleg Cipov, Miriam Kasperkevičová, Natália Glowacká, Jana Ficová). Bol realizovaný v mesiacoch marec - október 2018 v priestoroch Art point centra v kine Baník, v Regionálnom kultúrnom centre a ateliéri združenia Ars pro femina v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE

Cieľom projektu je systematický zber piesní s tematikou vojny, ale i dokumentov a spomienok pamätníkov tak, ako sú uvedené v kronike obce Chrenovec-Brusno a v ďalších archívnych materiáloch a dokladoch vzťahujúcich sa na obdobia I. a II. svetovej vojny. Hlavnými projektovými aktivitami sú výskum a zozbieranie vojenských piesní, výstava archívnych dokumentov, sprievodný bulletin a tematický program Folklórnej skupiny Hájiček venovaný 100. výr. konca 1. svetovej vojny. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú folkloristi hornej Nitry i Slovenska.

Nahor