K-2000

ZDRUŽENIE NA PODPORU KULTÚRY HORNEJ NITRY

O ZDRUŽENÍ

Naše združenie pôsobí v regióne hornej Nitry od roku 2001. Združuje profesionálnych i neprofesionálnych pracovníkov a aktivistov kultúry. Našimi členmi sú významné regionálne i mestské kultúrne inštitúcie, kolektívy a jednotlivci pôsobiaci v rôznych žánroch záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti. Podľa charakteru činnosti vyvíjajú činnosť v jednotlivých odborných sekciách združenia - kultúrno-osvetovej, muzeálnej a knižničnej. Poslaním združenia je v spolupráci s našimi kolektívnymi a individuálnymi členmi realizovať široké spektrum kultúrnych aktivít. Osobitne sa zameriavame i na získavanie finančnej podpory prostredníctvom dotačných programov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, rôznych nadácií, či 2 % podielu dane z príjmov.

oddel

ČLENOVIA

KOLEKTÍVNI ČLENOVIA ZDRUŽENIA

I. SEKCIA KULTÚRY A OSVETY

 1. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
 2. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
 3. Kultúrne centrum Bojnice
 4. FSk Košovan Kanianka
 5. TS Mimikry Bojnice
 6. Divadlo "A" a divadlo SHANTI, o.z.
 7. Obec Opatovce nad Nitrou
 

II. SEKCIA MUZEÁLNYCH ČINNOSTÍ A PAMIATOK

 1. Hornonitrianske múzeum Prievidza
 2. Obec Horné Vestenice
 

III. SEKCIA KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ

 1. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

RADA

RADA ZDRUŽENIA

Radu združenia tvoria:

 
 • Mgr. Amália Lomnická – predsedníčka
  Kontakt: 0910911063, a.lomnicka@gmail.com
 • Mgr. Ľudmila Húsková – vedúca sekcie kultúry a osvety
  Kontakt: 0905430173, ludmila.huskova@rkcpd.sk
 • PhDr. Iveta Géczyová – vedúca sekcie muzeálnych činností a pamiatkovej starostlivosti
  Kontakt: 0901918835, iveta.geczyova@muzeumpd.sk
 • Ing. Viera Masaryková – vedúca sekcie knižničných činností
 • Kontakt: 0901918840, viera.masarykova@hnkpd.tsk.sk
 • Eva Kucharovičová – člen
 • Mgr. Marta Rusinová – člen
 • Ivana Rybanská – člen
 
oddel

PROJEKTY

PROJEKTY ZDRUŽENIA

Aktuálne projekty združenia:

 

1. Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY

Spoluorganizátori: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Obce: Horné Vestenice, Opatovce nad Nitrou, Kanianka, Kamenec pod Vtáčnikom, MO MS Nedožery-Brezany, o.z. Handrári.
Realizácia viacerých programov a aktivít mapujúcich osobitné fenomény tradičnej kultúry vybraných lokalít regiónu hornej Nitry. Občianske združenie K-2000 ich realizuje spolupráci s miestnymi nositeľmi tradičnej kultúry. Hlavnými projektovými aktivitami sú programy:

KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV, SLÁVU MÁVA OD POTOMKOV  - program piesní a zvykoslovia spojených s vinohradníckou a ovocinárskou tradíciou obcí Horné Vestenice a Nitrianske Sučany. Program realizovaný v septembri 2019.

OJ, PRJE MOJE, PRJE - program pastierskych zvykov a tradícií obce Chrenovec-Brusno realizovaný v októbri 2019, pri príležitosti 40. výročia založenia folklórnej skupiny Hájiček.

DEDINSKÉ DRIAPAČKY - program tradičných piesní a zvykoslovia viazaných na tzv. stridžie dni, realizovaný v Nedožeroch-Brezanoch v novembri 2019.

STRATENÁ JALOVICA - ľudové divadlo na motívy hry M. Kukučína „Rysavá jalovica“ v podaní folklórno-divadelného súboru Košovan Kanianka. Realizácia inscenácie presunutá kvôli pandémii na obdobie december 2020 – jún2021

ROBOTA, ROBOTA, NA CELÝ DEŇ ŤA MÁM - program pracovných piesní a piesní z robôt obcí Opatovce nad Nitrou a Kocurany v podaní speváckych skupín Studienka a Hrabovka. Realizácia programu presunutá kvôli pandémii na obdobie december 2020 – jún 2021.

HANDRI, KOŽKI, ŽELEZO - náučno-umelecký program pojednávajúci o osobitnom fenoméne handrárskej píšťalky a handrárstva v obci, spojený s prieskumom o aktuálnom stave dochovaných dokladov o tomto jedinečnom fenoméne. Jeho realizácia presunutá kvôli pandémii na obdobie december 2020 – jún 2021.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

2. HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Spoluorganizátori: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, HONZĽUK - Folklórna skupina Hájiček Chrenovec-Brusno, Dom kultúry Kanianka.
Súhrn kultúrno-vzdelávacích aktivít zameraných na priblíženie významných osobností, udalostí a fenoménov tradičnej kultúry, majúcich korene na hornej Nitre, súčasníkom. Už realizovanou súčasťou projektu bol program ľudových pastorel, kolied a chrámových piesní zo zbierky Gašpara Drozda - POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI. Program sa uskutočnil pri pamätníku tejto osobnosti v januári 2020 v Chrenovci-Brusne. Ďalšou súčasťou projektu bol multimediálny program - HORNONITRIANSKE DOBROTY, pojednávajúci o vianočnom zvykosloví, tradičných jedlách a rodinných rituáloch pri vianočnom stole. Uskutočnil sa v septembri 2020 v Kanianke. Treťou súčasťou projektu je vzdelávací cyklus POSIEDKY NAD REMESLOM, pozostávajúci z troch vzdelávacích kurzov zameraných na tradičné remeslá hornej Nitry – košikárstvo, tradičné textilné techniky, slamienkarstvo a šupoliarstvo. Realizácia posledného cyklu bola vo svojej záverečnej fáze prerušená kvôli pandemickým opatreniam a jej pokračovanie je závislé od uvoľnenia uvedených opatrení.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

3. Z KLENOTNICE HORNEJ NITRY

Spoluorganizátori: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Dom Matice slovenskej v Prievidzi.
Prezentácia tradičných remesiel a kultúrneho dedičstva hornej Nitry s osobitným zreteľom na historicky – cechovými listinami - doložené typy remesiel v meste Prievidza a jeho okolí. Projekt mali tvoriť tri na seba nadväzujúce podujatia. V máji 2020 sa pri príležitosti Dní múzeí malo uskutočniť dvojdňové podujatie PRIEVIDZSKÉ CECHOVÉ DNI, ktoré však nebolo realizované kvôli protipandemickým opatreniam.
V septembri 2020 sa pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva uskutočnilo
podujatie NA PRIEVIDZSKOM RÍNKU s ambíciou evokovať atmosféru tradičných jarmokov mesta Prievidza. V októbri 2020 mal byť projekt ukončený podujatím DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV venovaným prezentácii aktivít miestnych odborov Matice slovenskej na hornej Nitre zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva vybraných obcí hornej Nitry.
Keďže termín ukončenia projektu je napriek aktuálnej nepriaznivej situácii stanovený do konca roku 2020, K-2000 ako jeho hlavný organizátor požiada po porade so spoluorganizátormi o jeho úpravy viazané ako na termín, tak i čiastočné zmeny účelu realizácie tohto projektu.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

4. MÚZY NESTARNÚ

Spoluorganizátori: ARS PRO FEMINA, o.z., Mesto Prievidza, Art kino Prievidza
Projekt zameraný na podporu umeleckých aktivít seniorov s osobitným zreteľom na výtvarné, divadelné a hudobné aktivity a ich terapeutický účinok na cieľové skupiny seniorov v Prievidzi, v Kanianke a Chrenovci- Brusne. Spolupráca s miestnymi folklórno-divadelnými skupinami v Kanianke a Chrenovci-Brusne s prevahou členov v seniorskom veku. Obsahom projektu sú nácviky a realizácia dvoch programov a jednej výstavy pre seniorov. Prvý - pod rovnomenným názvom MÚZY NESTARNÚ - bude zameraný na divadelno-recitačné vystúpenia senioriek – členiek združenia Ars pro femina, druhý - KOLEDY HORNEJ NITRY - na prezentáciu tradičných vianočných kolied v podaní folklórnych skupín Hájiček Chrenovec-Brusno a Košovan Kanianka. Súčasťou projektu sú i výtvarné tvorivé dielne senioriek – členiek združenia Ars pro femina , zavŕšené výstavou z ich tvorby pod názvom MOZAIKA ŽIVOTA v mestskej galérii Art Point v Prievidzi. Časť aktivít projektu – najmä nácviky programov a tvorivé dielne - bola už realizovaná, avšak plánované vystúpenia niektorých z nich sa presúvajú na koniec roka. V prípade nepriaznivého vývoja pandémie osobitne v zariadeniach pre seniorov budú z pripravovaných vystúpení realizované videodokumenty.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

5. FÚZIE 2020 kultúrnovzdelávacie aktivity

Spoluorganizátori: ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, Kultúrne a spoločenské stredisko a Art Point v Prievidzi
Zámerom projektu "Fúzie 2020 kultúrno-vzdelávacie aktivity", je rozšíriť rady hudobníkov a poslucháčov s ambíciou priameho kontaktu s tvorivým hudobným umením a záujmom o žánre vychádzajúce z fúzií hudobných kultúr (jazz, blues, world music).
Osobitným cieľom projektu je ponúknuť nekomerčné hudobné a hudobno-vzdelávacie aktivity žiakom a pedagógom umeleckých škôl nielen z regiónu hornej Nitry, ale aj iných regiónov Slovenska. Zároveň poskytnúť priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska a Českej republiky. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ s hosťom - mládežníckym big-bandom z Českej republiky, motivačno-popularizačný koncert profesionálneho telesa "Milan Svoboda Sextet" a výchovný koncert pre žiakov základných škôl. Projekt mal byť pôvodne realizovaný v mesiacoch apríl – máj 2020, v zmysle dodatku k zmluve bola jeho realizácia presunutá na november 2020.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Mesta Prievidza

 

Významné projekty realizované združením v roku 2019:


ŠKOLA MAJSTROV
Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod vedením skúsených majstrov skupinám vážnych záujemcov, z ktorých každý vzdelávaciu aktivitu ukončí majstrovským dielom. Osobitným cieľom projektu je v oblasti remesiel zachovanie a rozšírenie daných typov remesiel na hornej Nitre a v oblasti výtvarného umenia poskytnutie systematických poznatkov a zručností v kresbe a maľbe amatérskym tvorcom. Lektormi vzdelávacích aktivít, budú naslovovzatí odborníci, ktorých renomé prekračuje región hornej Nitry. Magisterka umenia Miriam Kasperkevičová bude viesť Školu kresby a maľby, majsterka paličkovanej čipky, Kristína Podmanická, Školu paličkovanej čipky a Ľubica Maliariková Školu maľby na skle. Cieľové skupiny budú tvoriť záujemcovia o techniky výtvarného a ľudového umenia – členovia združenia K-2000, združenia Ars pro femina,
neprofesionálni výtvarníci a seniori v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.
Čas konania: február – december 2019
Miesto konania: Prievidza – CVČ Spektrum, ZŠ S. Chalupku.

FÚZIE HUDOBNÝCH KULTÚR – edukačné aktivity
Nekomerčné hudobné a hudobno-vzdelávacie aktivity zamerané na hudobné žánre, ktoré v sebe nesú znamenie fúzie hudobných kultúr (jazz, blues, world music ...). Na podujatí sa stretnú priaznivci uvedených žánrov a zároveň poskytne priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ, motivačno-popularizačný koncert profesionálnych umelcov a výchovný koncert. Spoluorganizátormi projektu sú ZUŠ L. Stančeka, Art Point v kine Baník, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Hlavným dramaturgom projektu je Mgr. Peter Krško, jeho garantom známy jazzový hudobník, saxofonista, hudobný pedagóg, publicista a autor hudobno-popularizačného projektu Príbehy jazzu, Martin Uherek.
Miesto konania: Art point / kino Baník, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza
Termín: 17. – 18. máj 2019

STRE(E)T PD – multižánrový pouličný festival
Dvojdňový festival nadväzuje na rovnomenný festival z roku 2018 s ambíciou netradičnými a neformálnymi aktivitami prezentovať prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Jeho základným zámerom je oživiť mesto Prievidza, najmä jeho centrum - Námestie slobody a blízke okolie - neformálnym umeleckým dianím. V rámci festivalu predstavíme nielen domácu umeleckú scénu, ale i významných rodákov, ktorí mesto reprezentujú doma aj v zahraničí. Hlavnými projektovými aktivitami budú: hudobné koncerty, tanečné prezentácie, umelecké čítanie, filmové projekcie, street artová výtvarná tvorba a live painting, filmové projekcie, divadelné vystúpenie a talkshow s hosťom - významným rodákom mesta. Aktívnou cieľovou skupinou budú predovšetkým mladí umelci, reprezentanti alternatívnej kultúry a menšinových žánrov z oblasti hudby, spevu, tanca, divadla, poézie, výtvarného umenia a filmu s cieľom vtiahnúť do umeleckého diania širokospektrálne pubikum obyvateľov mesta a regiónu.
Miesto konania: Námestie Slobody a priľahlé ulice, Prievidza
Termín: 21. a 22. júna 2019

 

Významné projekty realizované združením v roku 2018:


STRE(E)T-PD - dvojdňový festival prioritne zameraný na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Počas neho sa predstavili skupiny a jednotlivci z Prievidze a regiónu hornej Nitry na Námestí slobody v Prievidzi v dňoch 29. - 30. júna 2018. Cieľom projektu bolo oživiť neformálnym umeleckým dianím stred mesta, jeho centrum a blízke okolie a zároveň doň zapojiť jeho obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov.

ROKY v POHYBE - naštudovanie a prezentácia jubilejného programu Tanečného súboru Mimikry z Bojníc pri príležitosti 40. výročia jeho založenia. Základným zámerom projektu bola tvorba programu spájajúceho najúspešnejšie choreografie z minulosti s novšími, doposiaľ neprezentovanými choreografiami do príťažlivého celku charakterizujúceho tanečný štýl telesa patriaceho dlhodobo k najkvalitnejším amatérskym súborom scénického tanca na Slovensku. Komponovaný program spojený s výstavou a stretnutím súčasných a bývalých členov skupiny sa uskutočnil 13. októbra 2018 v Kultúrnom centre v Bojniciach.

HORNONITRIANSKA PALETA - Cyklus prezentácií a výtvarných workshopov pre neprofesionálnych výtvarníkov, vedených vyspelými profesionálnymi výtvarníkmi a výtvarnými pedagógmi hornej Nitry (Peter Hitzinger, Oleg Cipov, Miriam Kasperkevičová, Natália Glowacká, Jana Ficová). Bol realizovaný v mesiacoch marec - október 2018 v priestoroch Art point centra v kine Baník, v Regionálnom kultúrnom centre a ateliéri združenia Ars pro femina v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE - Cieľom projektu je systematický zber piesní s tematikou vojny, ale i dokumentov a spomienok pamätníkov tak, ako sú uvedené v kronike obce Chrenovec-Brusno a v ďalších archívnych materiáloch a dokladoch vzťahujúcich sa na obdobia I. a II. svetovej vojny. Hlavnými projektovými aktivitami sú výskum a zozbieranie vojenských piesní, výstava archívnych dokumentov, sprievodný bulletin a tematický program Folklórnej skupiny Hájiček venovaný 100. výr. konca 1. svetovej vojny. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú folkloristi hornej Nitry i Slovenska.

AKTUALITY

AKTUALITY, POZVÁNKY

Poďakovanie mestu Prievidza

Občianske združenie K-2000 ďakuje Mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 2000€, ktorou mohlo prispieť na realizáciu hudobného festivalu DUBŠTOK, konaného 14. augusta v rámci podujatia Prievidzské hody 2021.

Dubštok Dubštok Dubštok

18.9.2021
oddel

"STRE3T PD" PO TRETÍ RAZ VPRIEVIDZI

Tretí ročník multižánrového festivalu Prievidžanov pre Prievidžanov sa po covid odmlke opäť vracia do centra mesta - na prievidzské Námestie Slobody. V piatok a v sobotu sa môžete tešiť na koncerty, tanec, folklór, workshopy, divadlo pre deti a ďalšie aktivity talentovaných umelcov hornej Nitry.

STRE3T PD 2021

Stre3t PD
Multižánrový festival na Námestí slobody v Prievidzi
3. – 4. september 2021

PROGRAM:
Piatok 3. 9. 2021
17:30 - FS Senior Vtáčnik / folklór
18:00 - BUFET / alternatívny rock
19:00 - Music Centrum / koncert mladých
20:00 - ONLINE rozhovor s Danom Hevierom
21:00 - Metal Heart / film Agnes Dimun
PERFORMED / thrash metal
22:00 - TK Fantastic-Elko / tanec vo fontáne
22:30 - Bedňa / hudobný stand up v Greenboxe
23:00 - DJ Caggy /retro party
24:00 - Funky Emotions / koncert

Sobota 4. 9. 2021
9:30 - Radka Križanová a Roman Mečiar / koncert v Greenboxe
9:30 - Vráťme sa dopredu / Výtvarný workshop - akad. arch. Rastislav Nemec
DVAJA TRUBADÚRI / Art point teatro
10:30 - O červenovlasom princovi /divadlo pre deti
11:30 - Hrnček var / divadlo pre deti

Sprievodné podujatia / prezentácie:
9:30 - LK Epirus / lukostreľba
SZOPK / Vtáky v meste, Včely v meste


Príloha - Plagát

19.8.2021 (28.8.2021)
oddel

Reprezentácia na svetovom festivale

Divadlo "A" a Divadlo SHANTI, o.z. - ochotnícky divadelný súbor s viac ako 65. ročnou tradíciou.

Miser

Reprezentácia mesta Prievidza a Slovenska na jedinečnom Svetovom festivale amatérskeho divadla Mondial du Theatre 2021 v Monaku (15.-22.8.2021). Festival sa koná iba každé 4 roky a súbory sú výberom z toho najlepšieho z celého sveta!


Príloha - Plagát

16.8.2021
oddel

Festival DUBŠTOK

Občianske združenie K-2000 je v tomto roku jedným zo spoluorganizátorov bohatého programu Prievidzských hodov, konaných počas víkendu, v dňoch 14. a 15. augusta 2021. Do rámca tohto tradičného dvojdňového podujatia prispieva FESTIVALOM DUBŠTOK, ktorý v podvečerných a večerných hodinách prvého hodového dňa prinesie rozmanitosť hudobných žánrov. Program pripravil jeho dlhoročný dramaturg a organizátor Peter Šulaj.


Príloha - Plagát

12.8.2021
oddel

ROBOTA, ROBOTA, NA CELÝ DEŇ ŤA MÁM ...

Od 18. júna 2021 on-line na webe organizátorov

16.6.2021
oddel

HANDRI, KOŽKI, ŽELEZÁ ...

Keď zďaleka bolo počuť prenikavý zvuk píšťalky, bol to neklamný znak príchodu „handráľa“, ako sa zvyklo na hornej Nitre hovoriť. Ba nejedna gazdiná poznala toho svojho handrára, aj podľa charakteristickej piesne, čo hral, či podľa melodického pokriku. To už so starými obnosenými textíliami prichádzali že ny, aby ich vymenili za potrebný riad do domácnosti či za predmety používané pri gazdovaní alebo za drobnosti pre potešenie detí alebo len „za taľafatky, často zbytočné“. Radosť však sprevádzala takéto stretnutia, lebo handrár prinášal aj novinky a zvesti, o tom, čo sa kde udialo.
Aj o tom hovorí náučno-umelecký program HANDRI, KOŽKI, ŽELEZÁ ..., ktorý v rámci projektu z mozaiky tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry pripravili K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Občianske združenie Handrári, Obec Kamenec pod Vtáčnikom. Hlavným zámerom projektu je prostredníctvom pamätníkov i zachovaných muzeálií predstaviť tradície handrárstva v obci Kamenec pod Vtáčnikom a upozorniť na osobitný fenomén – handrársku píšťalku.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Termín: sobota 15. mája 2021, od 16.00 h
Miesto: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Od 16. mája 2021 on-line na webe organizátorov

7.5.2021
oddel

DARUJTE 2% VAŠICH DANÍ NA KULTÚRU A UMENIE HORNEJ NITRY

Vážení členovia a priaznivci kultúry a umenia hornej Nitry

K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, každoročne získava prostriedky z podielu dane z príjmu v prospech kultúrnych a umeleckých aktivít na hornej Nitre, ktoré realizuje v spolupráci so svojimi kolektívnymi a individuálnymi členmi. Spolu s prostriedkami z dotácií Fondu na podporu umenia, či Ministerstva kultúry ide o jeden z najvýznamnejších finančných zdrojov na jeho činnosť. Združenie ako registrovaný prijímateľ podielu dane z príjmu za rok 2020 bude rešpektovať vôľu darcov poukázať adresne svoj podiel dane konkrétnemu kolektívnemu členovi, resp. na konkrétnu aktivitu. V prílohe Vám posielame propagačný leták, ktorý Vám podstatnú časť týchto aktivít približuje. Zároveň prikladáme tlačivá s údajmi združenia, potrebné k poukázaniu podielu dane - Vyhlásenie, Potvrdenie a Návratku kvôli identifikácii adresne poukázaných prostriedkov.

Želáme veľa úspechov našim členom v hľadaní darcov a priaznivcom, ktorých naša výzva oslovila, vopred ďakujeme za poukázanie podielu.

S pozdravom

Mgr. Amália Lomnická, predsedníčka rady združenia K-2000

26.2.2021
oddel

KOLEDY HORNEJ NITRY – záznam z vystúpenia

Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca Brusna už po mnoho rokov prináša svojim priaznivcom program tradičných vianočných piesní – kolied. Väčšina z nich pochádza zo zborníka Gašpara Drozda, rodáka z ich obce – učiteľa, organistu, všestranného vzdelanca. Keďže v tomto roku im pandémia koronavírusu znemožnila živý koncert, živé stretnutia s publikom, rozhodli sme sa priniesť Vám záznam z ich vystúpenia realizovaného v spolupráci s KaSS v Prievidzi. V týchto zložitých časoch, keď sú seniori najohrozenejšou skupinou obyvateľstva, ho v rámci projektu MÚZY NESTARNÚ, podporeného MK SR venujú seniori z Hájička osobitne ostatným seniorom hornej Nitry. Tým, ktorí si ešte z detstva pamätajú čarovný čas vianočného koledovania.

17.12.2020
oddel

MÚZY NESTARNÚ – výber z programu pre seniorov

V tomto čase vrcholiaceho adventu Vám prostredníctvom videozáznamu prinášame aj krátky program vianočných vinšov v podaní senioriek – členiek združenia ARS PRO FEMINA a scénku NA PRIEVIDZSKOM RÍNKU od seniorov folklórno-divadeného súboru KOŠOVAN z Kanianky. Ide o výber z rozsiahlejšieho programu pripravovaného pre ich rovesníkov – seniorov - v rámci projektu MÚZY NESTARNÚ.

17.12.2020
oddel

MOZAIKA ŽIVOTA - Virtuálna prehliadka

Vážení priatelia,

ponúkame Vám na virtuálnu prehliadku výstavy členiek združenia ARS PRO FEMINA: MOZAIKA ŽIVOTA. Výstava je osobitnou aktivitou projektu združenia K-2000 MÚZY NESTARNÚ, realizovaného pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Prajeme príjemný umelecký zážitok

Mgr. Amália Lomnická, kurátorka výstavy

 

16.12.2020
oddel

MÚZY NESTARNÚ - projekt podporený MK SR

Občianske združenie K-2000 realizuje tomto roku projekt podporený MK SR z programu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Podstatou projektu je prinášať tvorivé stimuly a uplatnenie kreativity seniorom formou výtvarnej terapie, dramatoterapie – seniorského divadla a muzikoterapie. Pri uplatňovaní týchto foriem kultúrnej terapie úzko spolupracuje so združením ARS PRO FEMINA, zoskupujúcim ženy seniorky a folklórnymi skupinami KOŠOVAN z Kanianky a HÁJIČEK z Chrenovca- Brusna, s prevahou členov v seniorskom veku. Keďže uskutočňovanie výtvarných dielní pre ženy a programov s využitím divadla, hudby a spevu narušila pandémia, umožnilo nám MK SR ich realizáciu formou power-pointových prezentácií a videodokumentov.

Postupne Vám na našej stránke v takejto forme do konca roku prinesieme jednotlivé výstupy z tohto projektu. Začíname power-pointovými prezentáciami technologických postupov vybraných výtvarných technik pre seniorov. Časť z nich je osobitne vhodná v tomto predvianočnom čase.

 • 1. LAVÍROVANÁ KRESBA
 • 2. TVORBA ZO STUDENÉHO PORCELÁNU
 • 3. DISPERZNÁ TEMPERA
 • 4. TVORBA OZDÔB Z QUILLINGU


Mgr. Amália Lomnická, koordinátorka projektu

 

07.12.2020
oddel

TVORIVÝ ATELIÉR SENIORART III - POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA

Občianske združenie ARS PRO FEMINA ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1500 € na realizáciu výtvarnej terapie a dramatoterapie.

V tvorivom ateliéri Seniorart, zriadenom v CVČ Spektrum, sa napriek pandémii podarilo realizovať pre ženy – seniorky kompletné cykly košíkárstva – pletenia z pedigu a šitej čipky. Divadelná skupina seniorského divadla v rámci svojich stretnutí pripravila inscenácie vybraných poviedok a program vianočných vinšov pre klientov Zariadenia pre seniorov, realizovaný formou videodokumentu. Členky združenia sa v čase sprísnených pandemických opatrení na základe lektorských pokynov sprostredkovaných elektronicky, venovali individuálnej tvorivej činnosti v domácich podmienkach. Vďaka poskytnutému materiálu a pomôckam pripravili až 200 vlastnoručne vyrobených darčekov, vyhotovených technikami paličkovanej a šitej čipky, vyšívania, košíkárstva, quillingu, studeného porcelánu, dekupáže a ďalších dekoratívnych techník. Darčeky v závere roka odovzdali Zariadeniu pre seniorov v Prievidzi. Súčasťou uvedenej tvorivej činnosti bolo i vyhotovenie 7 – ich obrazov pre umiestnenie v interiéri uvedeného zariadenía. - Fotogaléria

06.12.2020
oddel

Na prievidzskom rínku

K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, sekcia muzeálnych činností a pamiatok a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi vás v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pozýva na podujatie Na prievidzskom rínku.

V sobotu 26. septembra 2020 od 10. do 16. hodiny v priestoroch múzea na Košovskej ceste 9 v Prievidzi môžete navštíviť prezentáciu dokladov z dielní hornonitrianskych remeselníckych majstrov, ukážky tradičných výrobných postupov i vystúpenie Folklórnej skupiny Košovan.

Podujatie sa koná v rámci projektu Z klenotnice hornej Nitry s príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

24.09.2020
oddel

Hornonitrianske dobroty - pozvánka

Všetci záujemcovia o ľudové obrady, kulinárske špeciality či folklór a vôbec tradície regiónu hornej Nitry dostanú plné priehrštie poznatkov, ale aj vôní, chutí i piesní a hudby na podujatí Hornonitrianske dobroty. Jubilejný desiaty ročník dostal názov Na Vianoce štedro a tým organizátori predznačili hlavnú tému. Multimediálny program ponúkne nahliadnutie do tradičných vianočných obradov hornej Nitry, predostrie prezentáciu kulinárskych vianočných špecialít a to všetko okorení vystúpenie členov Folklórnej skupiny Košovan z Kanianky pod vedením Viliama Kurbela a Folklórnej skupiny Hájiček z Chrenovca-Brusna pod vedením Ing. Emila Trgiňu.

V nedeľu 6. septembra 2020 o 15.00 hodine pozývajú organizátori – K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, sekcia muzeálnych činností a pamiatok, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Dom kultúry v Kanianke i Dozorný výbor COOP Jednota Kanianka - vás všetkých do Domu kultúry v Kanianke.

 
25.08.2020
oddel

POSIEDKY NAD REMESLOM - textilné techniky

Vážení záujemcovia o tradičné remeslá,

Občianske združenie K-2000 v spolupráci so združením ARS PRO FEMINA a Hornonitrianskym múzeom v Prievidza pokračuje v druhom polroku 2020, v mesiacoch september - október vzdelávacím cyklom POSIEDKY NAD REMESLOM, venovaným tradičným textilným technikám šitej čipky a sieťovania. Úvodná prednáška k cyklu s týmto zameraním sa uskutoční v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi 10.8.2020 o 15.00 h. Pokračovať bude praktickými tvorivými dielňami v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v CVČ Spektrum v Prievidzi, vždy vo štvrtok od 15.00 do 18.00 h v termínoch: 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10. a 22.10.2020.

Účastnícky poplatok: 10 € pre členov združení K-2000 a ARS PRO FEMINA, 20 € pre ostatných záujemcov, možno uhradiť na prvom stretnutí - 10.9.2020 v HNM Prievidza. V poplatku sú zahrnuté náklady na pomôcky a materiál.

Prihlášky zasielajte na: zdruzenie.k2000@gmail.com, alebo svoju účasť potvrďte na č. tel.: +421910911063, najneskôr do 30.8.2020.

 
04.08.2020
oddel

KULTÚRA 2019

Pozývame Vás na slávnostný večer spojený s oceňovaním kultúrnoosvetových pracovníkov a aktivistov kultúry hornej Nitry, ktorý sa uskutoční v piatok 14. februára o 17.00 h v Dome kultúry v Prievidzi. Združenie K-2000 je jedným z vyhlasovateľov ocenení.

 
11.02.2020
oddel

POSIEDKY NAD REMESLOM

Občianske združenie K-2000 realizuje v tomto roku projekt zameraný na tradičnú živú kultúru a remeslá. V rámci neho sa už uskutočnilo tradičné podujatie „Pocta Gašparovi Drozdovi“ v Chrenovci-Brusne. Projekt pokračuje vzdelávacím cyklom POSIEDKY NAD REMESLOM, venovaným košíkárstvu, tradičným textilným technikám (šitá čipka, pravnianska sieť), slamienkarstvu a šupoliarstvu. Kurz košíkárstva - pletenia z pedigu - započne odbornou prednáškou a prezentáciou v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi 13. 2. 2020 o 15.00 h. Pokračovať bude praktickými tvorivými dielňami v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v CVČ Spektrum v Prievidzi.

Účastnícky poplatok: 10 € pre členov združení K-2000 a ARS PRO FEMINA, 20 € pre ostatných záujemcov, možno uhradiť na prvom stretnutí. V poplatku sú zahrnuté náklady na pomôcky a materiál.

Prihlášky: zdruzenie.k2000@gmail.com, tel.: 0917448620

 
28.01.2020
oddel

POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI – pozvánka

Počas uplynulého mesiaca prebiehali vo viacerých mestách a obciach Slovenska adventné vystúpenia v rámci 29. ročníka ekumenického festivalu DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA. Stalo sa tradíciou, že záverečné vystúpenia tohto podujatia sa konajú v regióne Horná Nitra. Pripomíname si týmto podujatím významnú osobnosť našich dejín - Gašpara Drozda - učiteľa, organistu, záhradkára, včelára, národovca a autora zbierky chrámových piesní, ktorý sa narodil pred 215. rokmi. Program POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI sa uskutoční v nedeľu 5. januára 2020 o 13.30 h pri pamätníku Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne. Vo voľnej prírode tu odznejú skladby, ktoré sa zachovali v zbierke ním zapísaných chrámových pastorel v ľudovom podaní folklórnej skupiny Hájiček, Detského folklórneho súboru Malý Hájiček a sólistky Emky Lenhartovej. Pozývame Vás uctiť si pamiatku tejto osobnosti, zároveň si vypočuť ľudové pastorely, ktoré sa spievali v chrenovskom kostole pred dvoma storočiami. Spoločne si zaspomíname na uplynulých 28 ročníkov festivalu DKKS a aj na vznik piesne Daj Boh šťastia tejto zemi, ktorá sa stala za tú dobu jednou z najspievanejšich piesní v predvianočnom a vianočnom období na Slovensku.

Podujatie sa koná s podporou Fondu na podporu umenia.

 
03.01.2020
oddel

pf2020

Všetkým kolektívnym a individuálnym členom, organizátorom, účastníkom a priaznivcom kultúrnych podujatí združenia K-2000 želáme nádherné, pokojné a radostné Vianoce 2019.

Tešíme sa na poluprácu v roku 2020, v ktorom naše združenie bude zároveň písať už okrúhly 20. ročník svojej existencie. Budeme radi, ak nám i naďalej zachováte svoju priazeň.


oddel

PUBLIKÁCIA O ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU
- poďakovanie Mestu Prievidza za podporu jej vydania.

Občianske združenie K-2000 v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi prezentovalo v piatok 22. nov. 2019 v jeho priestoroch publikáciu OBYVATELIA HORNEJ NITRY v ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI vo FRANCÚZSKU POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY.
V jej úvodných kapitolách autori - Amália lomnická a Martin Vitko - mapujú historický a vojensko-politický kontext účasti obyvateľov hornej Nitry na tomto odboji.
Francúzsko ako svetová veľmoc totiž napomáhalo konštituovaniu Československa po prvej svetovej vojne a v medzivojnovom období bolo jeho najvýznamnejším spojencom.
Na základe vzájomne výhodných zmlúv o vysťahovalectve a prisťahovalectve do Francúzska putovali tisícky Čechoslovákov (Slovákov vo väčšej miere ako Čechov) za prácou. Na sklonku 30.rokov ich tu zastihla druhá svetová vojna a všetci bojaschopní muži nastupovali, na základe mobilizácie do tvoriacej sa československej armády vo Francúzsku.
Časť z nich sa priamo zúčastnila bojov proti nemeckým okupantom na francúzskom území v júni 1940.
Publikácia na základe archívnych dokumentov prináša menný zoznam príslušníkov tejto armády pochádzajúcich z hornej Nitry a v záverečných kapitolách popisuje i osudy a príbehy viacerých z nich.
Hornonitrianskej verejnosti tak približuje menej známu kapitolu tzv. západného odboja, ktorá bol v čase totality programovo bagatelizovaný.
Prezentácia v múzeu sa uskutočnila formou originálneho programu, súčasťou ktorého boli nielen vystúpenia autorov, ale i inscenované spomienky, čítanie úryvkov z knihy, projekcia archívnych dokumentov, dobové francúzske šansóny a vystúpenie FSk Hájiček z Chrenovca-Brusna.
Publikáciu uviedli do života potomkovia priamych účastníkov odboja, ktorí do nej poskytli autentické spomienky na svojich predkov.
Vydanie publikácie podporilo mesto Prievidza vo výške 500€, i ďalší prispievatelia - Nadácia Bane pre zdravie, kultúru a šport regiónu, Oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi a obce Opatovce nad Nitrou a Lehota pod Vtáčnikom.

24.11.2019
oddel

Dedinské driapačky

30. november 2019, 17:00
Kultúrno-spoločenská miestnosť Obecného úradu, Nedožery-Brezany

K-2000, Miestny odbor Matice slovenskej a Obec Nedožery-Brezany Vás pozývajú na Dedinské driapačky, ktoré sa uskutočnia 30. novembra 2019 o 17:00 h v Kultúrno-spoločenskej miestnosti Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch.

Nechajte sa na Ondreja zlákať tajomnou atmosférou bosoráckych nocí na dedine a príďte na driapačky do Nedožier-Brezian. po krátkej scénke miestnych ochotníčok si môžete vyskúšať domáce zimné práce ako driapanie peria, rozbíjanie orechov či viazanie masteničiek. Slobodné dievky môžu vyskúšať aj odlievanie vosku cez kľúč a zistiť tak povolanie svojho nastávajúceho.

Na zahnanie hladu budeme podávať melencovú polievku, domáce šišky a poplanúchy. Ak neviete čo to môže byť, príďte ochutnať. O uhasenie smädu je taktiež postarané. Nebude chýbať ani tombola s lákavými cenami.

Večerom nás bude sprevádzať ľudová hudba Braňa Jakubisa.
Konzumné 3€, v cene je melencová polievka a niečo na zahriatie.

Všetci ste srdečne vítaní!

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu. Podujatie sa koná v rámci projektu z mozaiky tradičnej kultúry hornej Nitry.

Kľúčové slová - dedinské driapačky, driapačky, páračky, stridžie dni, bosorácke noci, lucia, nedožery-brezany, katarína, katarínska zábava, na ondreja,

Kontakt
Mgr. Bibiána Krpelanová
maticanb@gmail.com
+421910 138 346

FB udalosť
https://www.facebook.com/events/682691222212769/

11.11.2019
oddel

OJ, PRJE MOJE, PRJE ...
program k 40. výročiu založenia FSk HÁJIČEK CRENOVEC - BRUSNO

Občianske združenie K-2000 v spolupráci s Folklórnou skupinou Hájiček Chrenovec-Brusno a obcami Chrenovec-Brusno a Lipník, uskutoční v nedeľu 27.októbra 2019 o 14.00 h tematický program ukážok z jej činnosti, v ktorom budú dominovať pastierske zvyky a piesne handlovskej doliny. Program uvedie pri príležitosti 40. výročia svojho založenia. Okrem členov skupiny v programe vystúpi i Detský folklórny súbor Malý Hájiček Chrenovec-Brusno a s výrobkami a ukážkami z tvorby pastierskeho a salašníckeho riadu sa predstavia známi ľudoví majstri Michal Ondrejovič a Ján Procner.
Program sa koná v rámci širšieho projektu z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY, podporeného Fondom na podporu umenia.

18.10.2019
oddel

Občianske združenie K-2000, Obec Horné Vestenice a Hornonitrianske múzeum pozývajú všetkých priaznivcov tradičnej kultúry na tematický program a sprievodnú výstavu pod názvom

KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV – slávu máva od potomkov...

Program bude zameraný na bohaté ovocinárske a vinohradnícke tradície obce Horné Vestenice a vestenickej doliny, ich odraz v piesňach, zvykosloví a ľudovej slovesnosti. V programe vystúpi miestna spevácka skupina Poniklec, folklórna skupina Boršina z Nitrianskych Sučian a viacerí jednotlivci. Súčasťou podujatia bude i muzeálna expozícia archívnych dokumentov, tradičných nástrojov, pomôcok, zariadení, ktoré kedysi naši predkovia používali pri sadení, pestovaní, oberaní i spracovávaní ovocia.

Uvedené aktivity sú súčasťou širšieho projektu z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY podporeného Fondom na podporu umenia.

 
26.9.2019
oddel

Občianske združenie K-2000

je realizátorom širšieho projektu vzdelávacích aktivít pod názvom ŠKOLA MAJSTROV.
Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod lektorským vedením skúsených majstrov a odborníkov. Osobitným cieľom projektu je v oblasti remesiel zachovanie a rozšírenie daných typov remesiel na hornej Nitre a v oblasti výtvarného umenia poskytnutie systematických poznatkov a zručností v kresbe a maľbe amatérskym tvorcom. po úspešnom zavŕšení cyklu ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY a cyklu ŠKOLA KRESBY a MAĽBY, ktorá bude v najbližších dňoch zavŕšená výtvarným plenérom, pripravujeme vzdelávací cyklus ŠKOLA MAĽBY na SKLE. Najnovší cyklus bude formou tvorivých dielní realizovaný počnúc 10. okt. 2019, vždy vo štvrtok od 15.00 h. v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v Centre voľného času v Prievidzi. Lektorsky ho bude viesť majsterka ľudovej umeleckej výroby Ľubica Maliariková.

Pozývame naň všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú tvorbu, neprofesionálnych výtvarníkov a seniorov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Účastnícky poplatok na 1 dielňu – 2 €

 
26.9.2019
oddel

KOMPAS PRE MOZOG

Diskusné fórum je súčasťou rovnomenného projektu, cieľom ktorého je vyvrátiť predsudky, že proti duševnému úpadku v pokročilom veku sa nedá nič robiť. Poskytnúť organizáciám venujúcim sa seniorom informácie o možnostiach a spôsoboch, ako udržiavať a rozvíjať rozumové dispozície aj vo vyššom veku. Vytvoriť u jeho účastníkov potrebu starať sa o svoju pamäť, budovať návyky na pravidelnú aktivizáciu a stimuláciu mozgu, cvičiť mentálne schopnosti a vytvárať tak podmienky pre jeho dobré fungovanie. Prispieť tak k nezávislosti seniorov v každodennom živote, ich zdravému sebavedomiu, schopnosti prijímať nové poznatky i široké spektrum kultúrnych podnetov. Diskusné fórum bude špecificky zamerané na prevenciu degeneratívnych a cievnych ochorení mozgu, význam a spôsob správneho prístupu k postihnutým osobám, vrátane podpory opatrovateľskému zázemiu postihnutých.

Hlavný organizátor: Občianske združenie K-2000
Spoluorganizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach a Jednota dôchodcov na Slovensku, Prievidza

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 
30.8.2019
oddel

STRE(E)T PD

Pozývame všetkých Prievidžanov na STRE(E)T PD, 2. ročník multižánrového festivalu, ktorý sa koná v piatok 21. a v sobotu 22. júna 2019 na Námestí slobody v Prievidzi. V bohatom programe festivalu nechýba hudba, spev, tanec, poézia, film, výtvarná tvorba, talkshow s prievidzskou rodáčkou Marcelou Laiferovou, divadlo a ďalšie tvorivé aktivity pre deti, i dobré jedlo.
Tešíme sa na Vašu účasť.
 

7.6.2019
oddel

Fúzie 2019 kultúrnovzdelávacie aktivity

Nekomerčný hudobno-vzdelávací projekt zameraný na hudobné žánre, ktoré v sebe nesú znamenie fúzie hudobných kultúr (jazz, blues, world music ...). Stretnú sa na nich priaznivci uvedených žánrov a zároveň poskytne priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ, motivačno-popularizačný koncert profesionálnych umelcov a výchovný koncert. Spoluorganizátormi projektu sú ZUŠ L. Stančeka, Art Point v kine Baník, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Hlavným dramaturgom projektu je Mgr. Peter Krško, jeho garantom známy jazzový hudobník, saxofonista, hudobný pedagóg, publicista a autor hudobno-popularizačného projektu Príbehy jazzu, Martin Uherek.

Miesto konania: Dom kultúry, Art point kino Baník, ZUŠ Prievidza
Termín: 15.5., 17.5.2019
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

 

23.4.2019
oddel

„Fúzie, festival nielen o jazze“

aj počas svojho 11. ročníka prinesie nekomerčné, menšinové hudobné žánre - jazz, blues, world music ...- do regiónu hornej Nitry. Festival bude osobitne zameraný na vzájomné fúzie, prieniky týchto žánrov a hudobných kultúr. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na konfrontáciu slovenských hudobníkov, reprezentantov týchto žánrov, so špičkovými európskymi hudobníkmi. Paralelne s festivalom bude prebiehať projekt „Fúzie hudobných kultúr – edukačné aktivity“, obsahom ktorého budú vokálny a inštrumentálne workshopy a prehliadka bigbandových súborov ZUŠ. Hlavným organizátorom festivalu je združenie K-2000, spoluorganizátormi – ZUŠ L. Stančeka, Art kino Baník a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.
 

23.4.2019
oddel

ŠKOLA KRESBY a MAĽBY

Občianske združenie K-2000, sekcia kultúry a osvety, pozýva neprofesionálnych výtvarníkov – záujemcov o základné žánre a techniky kresby a maľby - na vzdelávací cyklus ŠKOLA KRESBY a MAĽBY. Úvodné stretnutie sa uskutoční v sobotu, 27. apríla 2019 od 9.00 h., v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi (pavilón Súkromnej strednej odbornej školy – výtvarná učebňa na poschodí), ďalšie stretnutia vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 h. Cyklus obsahuje 10 školení a jeden trojdňový výtvarný plenér, konaných v mesiacoch apríl – júl 2019. Uskutoční sa pod odborným vedením Mgr. Miriam Kasperkevičovej, vybrané školenia bude viesť i výtvarný pedagóg Jozef Jelenák. Vstupný účastnícky poplatok vo výške 20 €,- môžete uhradiť na prvom stretnutí.
Cyklus je súčasťou projektu ŠKOLA MAJSTROV, podporeného Fondom na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu..
 

16.4.2019
oddel

KULTÚRA 2018 - ocenenia

V piatok 15. februára sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnil  už 18. ročník slávnostného večera spojeného s oceňovaním najúspešnejších a dlhodobo aktívnych inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry na hornej Nitre a strednom Ponitrí. Prehľad o jednotlivých typoch ocenení a subjektov, ktoré boli nimi poctení, nájdete v priloženom bulletine.
 

25.2.2019
oddel

KULTÚRA 2018

V mene jedného zo spoluorganizátorov podujatia - združenia K-2000 - pozývame všetkých svojich členov, priaznivcov a podporovateľov kultúry hornej Nitry a stredného Ponitria na tradičný slávnostný večer „KULTÚRA 2018“, ktorý sa uskutoční v Dome kultúry v Prievidzi v piatok 15. februára 2019 o 17.00. Počas neho si pripomenieme najpozoruhodnejšie tvorivé počiny v oblasti kultúry a umenia v našom regióne. Poďakujeme a oceníme inštitúcie, kolektívy a jednotlivcov, ktoré sa rôznymi spôsobmi podieľali na zachovávaní a zveľaďovaní kultúrneho dedičstva hornej Nitry. Pripomenieme dlhoročnú kultúrno-osvetovú, múzejnú a knižnično-informačnú činnosť tých, ktorí počas minulého roku ako jubilanti bilancovali svoju činnosť, alebo nás úspešne reprezentovali doma i v zahraničí.
Časť najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov sa Vám predstaví i v sprievodnom galaprograme.

Tešíme sa na Vašu účasť.
 

12.2.2019
oddel

Občianske združenie K-2000, sekcia kultúry a osvety, pozýva záujemcov o tradičné textilné techniky na vzdelávací cyklus ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY. V rámci cyklu, zameraného na zvládnutie základov paličkovanej čipky, sa uskutoční 8 tvorivých dielní pod vedením Kristíny Podmanickej. Pravidelné stretnutia sa budú konať v tvorivom ateliéri SENIORART v Centre voľného času Spektrum, Novackého 14, Prievidza, vždy vo štvrtok, od 15.00 – 18.00, počnúc 14. 2. 2019. Materiál a pomôcky zabezpečuje organizátor. Cyklus v rámci projektu ŠKOLA MAJSTROV“ podporil Fond na podporu umenia.
FPÚ je hlavným partnerom projektu.
 

7.2.2019
oddel

Pozývame Vás na prezentáciu projektu VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Handlovej v stredu 21. novembra 2018. v programe VOJNA a PIESEŇ vystúpi Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca-Brusna. V rámci programu bude prezentovaná rovnomenná publikácia a výstava, ktoré pripravilo združenie K-2000 v spolupráci s obcou Chrenovec-Brusno a Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi.
 

VŠIMLI SME SI

MIMIKRY

Tanec a leto k sebe patria!


Facebook Mimikry fans

oddel

VŠIMLI SME SI  – z kultúrneho života hornej Nitry

ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH


Mestská knižnica v Bojniciach a Tanečná skupina Mimikry, v zriaďovateľskej pôsobnosti Kultúrneho centra v Bojniciach, uskutočnili v sobotu večer, 29.6.2019, netradičné multižánrové podujatie pod názvom „Švédsky večer“. Bolo spojením umeleckého čítania ukážok zo súčasnej švédskej literatúry, prezentácie výrazového tanca i výstavy kníh z tvorby švédskych autorov.

Letak

ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH

oddel

Prievidzské Fúzie ponúkli kombináciu kvalitných koncertov a výchovno-vzdelávacích aktivít


... reportáž na www.jazz.sk
...

oddel

28. DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA


6. januára 2019 sa pri pamätníku Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne uskutočnilo záverečné vystúpenie v rámci 28. ročníka ekumenického festivalu DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA. V krásnom zimnom počasí, ktoré ešte umocnilo sviatočnú atmosféru, odzneli koledy, piesne a vinše FsK Hájiček a detskej folklórnej skupiny Hájiček. Ako hostia vystúpili Ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a Ľudová hudba Bazalička z Ráztočna. Po spomienke na Gašpara Drozda sa účinkujúci presunuli do Lipníka, kde sa v dome kultúry uskutočnilo záverečné vystúpenie festivalu pod názvom "DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI".

28. dni kolied 28. dni kolied 28. dni kolied 28. dni kolied

oddel

Pozvánka na jubilejnú výstavu Kristíny Podmanickej Čipka a obraz


Letak

PODPORTE

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

Vážení členovia a priaznivci kultúry a umenia hornej Nitry


K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, každoročne získava prostriedky z podielu dane z príjmu v prospech kultúrnych a umeleckých aktivít na hornej Nitre, ktoré realizuje v spolupráci so svojimi kolektívnymi a individuálnymi členmi. Spolu s prostriedkami z dotácií Fondu na podporu umenia, či Ministerstva kultúry ide o jeden z najvýznamnejších finančných zdrojov na jeho činnosť. Združenie ako registrovaný prijímateľ podielu dane z príjmu za rok 2020 bude rešpektovať vôľu darcov poukázať adresne svoj podiel dane konkrétnemu kolektívnemu členovi, resp. na konkrétnu aktivitu. V prílohe Vám posielame propagačný leták, ktorý Vám podstatnú časť týchto aktivít približuje. Zároveň prikladáme tlačivá s údajmi združenia, potrebné k poukázaniu podielu dane - Vyhlásenie, Potvrdenie a Návratku kvôli identifikácii adresne poukázaných prostriedkov.

Želáme veľa úspechov našim členom v hľadaní darcov a priaznivcom, ktorých naša výzva oslovila, vopred ďakujeme za poukázanie podielu.

S pozdravom

Mgr. Amália Lomnická, predsedníčka rady združenia K-2000


oddel

POSUN TERMÍNOV PRE DAROVANIE 2/3% DANE Z PRÍJMU ZA ROK 2019


Na venovanie dvoch či troch percent z dane tretiemu sektoru sme si už zvykli. Ak ste ich ešte nestihli poukázať, nemusíte banovať. Mimoriadne okolnosti pandémie spôsobili posun termínov aj v tejto oblasti. Finančná správa totiž umožnila daňovníkom - v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19 - posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v prípade osôb, ktoré podali svoje daňové priznania v štandardnom období do konca marca, čo znamená, že ich poukázanie percent z dane malo pôvodnú lehotu 30. apríla. Toto dnes neplatí. Vďaka pandémii sa termín o pár mesiacov posunul.

Detaily a lehoty


Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie. Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie. Ako potvrdila pre HN hovorkyňa Finančného riaditeľstva Ivana Skokanová, týka sa to všetkých daňovníkov, aj tých, ktorí majú podanú daň v riadnom termíne do konca marca.

Príklady zo života


Situáciu si priblížme na konkrétnych príkladoch.


 1. Zamestnávateľ mi urobil ročné zúčtovanie dane za rok 2019. V akej lehote som povinný podať správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, aby sa podiel zaplatenej dane poukázal vybranému občianskemu združeniu?

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2020.

 2. Požiadal som zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, aby mi urobil ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a v žiadosti som uviedol, že mám záujem o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, lebo chcem poukázať jej podiel. V akej lehote je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na tento účel?

  Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o jej zaplatení za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. septembra 2020 a vy ste povinný vyhlásenie spolu s týmto potvrdením podať na daňový úrad najneskôr do 30. septembra 2020.

Zdroj: Finančná správa


oddel

Združenie K-2000 získava prostriedky na svoju činnosť:

 • z podielu 2% dane z príjmu
 • z dotačných systémov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, mesta Prievidza a ďalších miest a obcí hornej Nitry, Nadácie bane pre vzdelávanie kultúru a šport regiónu a ďalších

 

Údaje združenia pre získavanie 2% a finančných darov:

Názov: K-2000
Sídlo: Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
F. Madvu 11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537
Č. účtu: SK64 5600 0000 0090 3488 4001 Prima banka Slovensko

oddel

FOTOGALÉRIA

FOTOGALÉRIA

STRE3T PD

STRE3T PD

Po ročnej prestávke sa vdňoch 3. a 4. Septembra 2021 sa v centre Prievidze, na Námestí slobody opätovne konal multižánrový festival Stre3t PD. K úspešnému priebehu 3. ročníka prispelo krásne slnečné počasie, záujem návštevníkov o ponúkané široké spektrum koncertov a ďalších aktivít. v súlade so zámerom projektu sa v rámci neho prezentovali predovšetkým mladí umelci hornej Nitry – hudobné a tanečné skupiny, speváci, folkloristi, filmári, divadelníci i výtvarníci. Nechýbali sprievodné aktivity – výtvarný workshop, enviromentálna tematika, či online rozhovor s prievidzským rodákom Danielom Hevierom. Organizačne sa na ňom podieľali nadšenci alternatívnej kultúry – zo združení Art kino Prievidza a K-2000 - Magda Hianiková, Dáša Uríčová, Roman Turcel, Rasťo Nemec a ďalší. Osobitná vďaka za propagáciu patrí webovému portálu codnes.sk a Vladovi Štrbíkovi.

Festival z verejných zdrojov podporili Mesto Prievidza a Fond na podporu umenia.

oddel

POSIEDKY NAD REMESLOM - slama a šúpolie

POSIEDKY NAD REMESLOM

V mesiacoch máj a jún 2021 pokračovali v tvorivom ateliéri SeniorArt v CVČ Spektrum v Prievidzi tvorivé dielne tradičných textilných technik – sieťovania a práce so slamou a šúpolím. Boli realizované v rámci vzdelávacieho cyklu POSIEDKY NAD REMESLOM ako súčasti projektu Hornonitrianske inšpirácie. Jeho cieľovou skupinou boli členky združenia ARS PRO FEMINA.

V rámci projektu sa vzhľadom na pandémiu a nevyhnutnú prácu v užších skupinách uskutočnilo až 10 tvorivých dielní pod vedením skúsených lektoriek – Boženy Tomanovej z Poruby (sieťovanie) a Gabriely Drobcovej z Čerenian (práca so slamou a šúpolím).

Projekt podporil Fond na podporu umenia a Mesto Prievidza v rámci projektu Seniorart IV.

oddel

TVORIVÝ ATELIÉR SENIORART III

Občianske združenie ARS PRO FEMINA ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1500 € na realizáciu výtvarnej terapie a dramatoterapie.

oddel

Na prievidzskom rínku

Ďalšou aktivitou projektu Z klenotnice hornej Nitry, ktorý získal príspevok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, bola prezentácia dokladov z dielní hornonitrianskych remeselníckych majstrov doplnená o ukážky tradičných výrobných postupov v podaní súčasníkov. Z dielne zástupcov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi i členov K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry pochádzalo podujatie Na prievidzskom rínku, začlenené do súboru aktivít celoeurópskeho projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré v tomto roku malo motto: Minulosť vzdeláva. Tieto slová sa zrkadlili aj v podujatí, kde popri živej prezentácii nechýbali ani historické fakty o jarmočnom práve udelenom mestu Prievidza kráľovnou Máriou z rodu Anjou už v 14. storočí a o rozširujúcich privilégiách panovníkov v nasledujúcich dobách. Účastníci podujatia mali možnosť zoznámiť sa s postupom výroby prepotrebných vecí do domácnosti z drôtu, odhaliť tajomstvá spracovania vlny, hliny či prútia, pozrieť sa aj do dielne klobučníkov a priučiť sa zhotovovaniu rozmanitých ozdôb. A vôňa perníkov sa niesla tak ako v minulosti a lákala nielen arómou, ale aj kumštom zdobenia. Ponuku výrobkov súčasných majstrov rozširovala i možnosť vyskúšať si prezentované techniky, k čomu každý majster ochotne pridal cennú radu a pomohol pri prvých neskúsených krokoch.

V závere podujatia scéna patrila členom Folklórneho súboru Košovan z Kanianky, ktorí pod vedením Viliama Kurbela v svojom vystúpení prinavrátili atmosféru tradičného jarmoku, odohrávajúcej sa snáď aj na rínku v Prievidzi.

oddel

Posiedky nad remeslom - tradičné textilné techniky (prednáška)

Posiedky nad remeslom

Úvodnou prednáškou vo štvrtok 10. septembra 2020 začínal vzdelávací cyklus Posiedky nad remeslom v rámci projektu Hornonitrianske inšpirácie, ktorý pochádza z autorskej dielne K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry. Témou prednášky boli muzeálie dokladajúce tradičné textilné techniky, uplatňované v minulosti v regióne horného Ponitria. Komentovanú slovno-obrazovú prezentáciu v podaní etnologičky a riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi PhDr. Ivety Géczyovej doplnili aj jedinečné ukážky zo zbierkového fondu múzea. Účastníčky prednášky tak dostali impulz na tvorivé pokračovanie projektu v ateliéri SeniorArt, kde im skúsené lektorky počas septembra a októbra 2020 ponúknu praktické rady a návody, ako zvládnuť techniku šitej čipky a sieťovania.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

oddel

Hornonitrianske inšpirácie - Posiedky nad remeslom

Združenie K-2000 v súlade s časovým harmonogramom projektu HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE ešte vo februári tohto roku začalo s realizáciou vzdelávacej aktivity POSIEDKY NAD REMESLOM, ktorá je sú časťou projektu. Prvé tri stretnutia patrili oboznámeniu sa s tradíciou košikárstva na Slovensku a na hornej Nitre prostredníctvom odbornej prednášky a powerpointovej prezentácie v Hornonitrianskom múzeu vedenej etnografkou a riaditeľkou HNM, PhDr. Ivetou Géczyovou a dvom praktickým tvorivým dielňam pletenia z pedigu ktoré zas viedol pedagóg a zároveň absolvent Univerzity tretieho veku - odboru tradičných remesiel - Ján Sidor. Do aktivity sa zapojilo 20 účastníčok, prevažne členiek združenia Ars pro femina. Potom, ako pandémia koronavírusu zmarila konanie akýchkoľvek kultúrnych podujatí sme v realizácii kurzu pokračovali až po uvoľnení opatrení a úspešne ho dovŕšili v júni, v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v Centre voľného času Spektrum v Prievidzi. Účastníčky kurzu si osvojili základy pletenia z pedigu i niektoré špecifické postupy, ktoré im umožnili vytvoriť si jednoduché dekoratívne košíčky i podnosy s pletenou obrubou.

Mgr. Amália Lomnická, koordinátorka projektu.

oddel

POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI

Z realizácie programu POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI. Chrenovec - Brusno, 5.1.2020.
oddel

PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE O ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU

Tlačová správa

PUBLIKÁCIA O ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU

Občianske združenie K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi spoločne prezentovali v piatok 22. novembra 2019 publikáciu OBYVATELIA HORNEJ NITRY V ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY. V jej úvodných kapitolách autori – Amália Lomnická a Martin Vitko – zmapovali historický a vojensko-politický kontext účasti obyvateľov hornej Nitry na tomto odboji. Francúzsko ako svetová veľmoc totiž napomáhalo konštituovaniu Československa po prvej svetovej vojne a v medzivojnovom období bolo jeho najvýznamnejším spojencom. Na základe vzájomne výhodných zmlúv o vysťahovalectve a prisťahovalectve do Francúzska putovali tisícky Čechoslovákov (Slovákov vo väčšej miere ako Čechov) za prácou. Na sklonku tridsiatych rokov ich tu zastihla druhá svetová vojna a všetci bojaschopní muži nastupovali na základe mobilizácie do tvoriacej sa československej armády vo Francúzsku. Časť z nich sa priamo zúčastnila bojov proti nemeckým okupantom na francúzskom území v júni 1940.

Publikácia na základe archívnych dokumentov prináša menný zoznam príslušníkov armády pochádzajúcich z hornej Nitry a v záverečných kapitolách popisuje i osudy a príbehy viacerých z nich. Hornonitrianskej verejnosti tak približuje menej známu kapitolu tzv. západného odboja, ktorý bol v čase totality programovo bagatelizovaný.

Prezentácia v múzeu sa uskutočnila formou originálneho programu, súčasťou ktorého boli nielen vystúpenia autorov, ale i inscenované spomienky, čítanie úryvkov z knihy, projekcia archívnych dokumentov, dobové francúzske šansóny a vystúpenie FSk Hájiček z Chrenovca-Brusna. Publikáciu uviedli do života potomkovia priamych účastníkov odboja, ktorí do nej poskytli autentické spomienky na svojich predkov.

Vydanie publikácie podporilo mesto Prievidza vo výške 500 eur i ďalší prispievatelia – Nadácia Bane pre zdravie, kultúru a šport regiónu, Oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi a obce Opatovce nad Nitrou a Lehota pod Vtáčnikom.

Prievidza november 2019

Mgr. Amália Lomnická

oddel

ŠKOLA MAĽBY NA SKLE

ŠKOLA MAĽBY NA SKLE

Od 10. novembra 2019 prebieha v ateliéri združenia ARS PRO FEMINA v priestoroch CVČ Spektrum v Prievidzi vzdelávací kurz zameraný na osvojenie si základov maľby na skle. Kurz, ktorý vedie majsterka tradičnej ľudovej výroby Ľubica Maliariková, navštevuje 25 záujemkýň o túto tradičnú techniku.

Vzdelávaciu aktivitu podporil FPU v rámci širšieho projektu ŠKOLA MAJSTROV. 

oddel

OJ, PRJE MOJE, PRJE – program k 40. výročiu vzniku FSk Hájiček

OJ, PRJE MOJE, PRJE – program k 40. výročiu vzniku FSk Hájiček.

V nedeľu 27. októbra sa v KD Lipník v rámci širšieho projektu „Z mozaiky tradičnej kultúry hornej Nitry“ uskutočnil program venovaný 40. výročiu založenia FSk Hájiček Chrenovec-Brusno. Po slávnostných fanfárach v podaní trombít prezentovali členovia skupiny program pastierskych zvykov a tradícií a zároveň ukážky zo svojich ďalších programov v podaní mužskej i ženskej speváckej skupiny a DFS Malý Hájiček. V závere podujatia jubilantov pozdravili priatelia z hudobnej skupiny Sklo, FSk Košovan z Kanianky a ďalší vzácni gratulanti. Jeho súčasťou bola aj výstava pastierskeho riadu a ľudových hudobných nástrojov Michala Ondrejoviča a Jána Procnera.

Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU. 

oddel

KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV

KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV - program a výstava.
13. október 2019, Kultúrny dom Horné Vestenice

Občianske združenie K-2000, Obec Horné Vestenice aHornonitrianske múzeum v Prievidzi uskutočnili 13. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Horných Vesteniciach tematický komponovaný program zameraný na tradície, piesne a zvykoslovie spojené s históriou vinohradníctva a ovocinárstva v obci. Program KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV bol súčasťou širšieho projektu "Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY" podporeného Fondom na podporu umenia. V programe vystúpila domáca folklórna skupina Poniklec, Folklórna skupina Boršina z Nitrianskych Sučian a viacerí sólisti. Návštevníkom programu bola sprístupnená i rovnomenná muzeálna expozícia z histórie ovocinárstva, vinohradníctva, ale i šafraníctva a ďalších súvisiacich oblastí tradičnej poľnohospodárskej výroby rozšírených v minulosti v obci Horné Vestenice a vestenickej doline, ktorú pripravilo Hornonitrianske múzeun v Prievidzi. Tradičnými predmetmi a nástrojmi do nej prispeli i miestni občania.

oddel

ŠKOLA KRESBY A MAĽBY – VÝTVARNÝ PLENÉR

V dňoch 27. – 29. septembra 2019 sa v lokalite Vyšehradné uskutočnil výtvarný plenér neprofesionálnych výtvarníkov v rámci vzdelávacieho cyklu Škola kresby a maľby. Tradičné prostredie lokality poskytlo účastníkom plenéru veľa príťažlivých námetov na výtvarné spracovanie. Plenér lektorsky viedli výtvarní pedagógovia Jozef Jelenák a Miriam Kasperkevičová. Jeho koordinátorkou bola Amália Lomnická.

oddel

KOMPAS PRE MOZOG

Diskusné fórum je súčasťou rovnomenného projektu, cieľom ktorého je vyvrátiť predsudky, že proti duševnému úpadku v pokročilom veku sa nedá nič robiť. Poskytnúť organizáciám venujúcim sa seniorom informácie o možnostiach a spôsoboch, ako udržiavať a rozvíjať rozumové dispozície aj vo vyššom veku. Vytvoriť u jeho účastníkov potrebu starať sa o svoju pamäť, budovať návyky na pravidelnú aktivizáciu a stimuláciu mozgu, cvičiť mentálne schopnosti a vytvárať tak podmienky pre jeho dobré fungovanie. Prispieť tak k nezávislosti seniorov v každodennom živote, ich zdravému sebavedomiu, schopnosti prijímať nové poznatky i široké spektrum kultúrnych podnetov. Diskusné fórum bude špecificky zamerané na prevenciu degeneratívnych a cievnych ochorení mozgu, význam a spôsob správneho prístupu k postihnutým osobám, vrátane podpory opatrovateľskému zázemiu postihnutých.

Hlavný organizátor: Občianske združenie K-2000
Spoluorganizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach a Jednota dôchodcov na Slovensku, Prievidza

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

oddel

"KEĎ VYŠLI PRIEVIDŽANKY"

V predvečer tohtoročných 34. hornonitrianskych folklórnych slávností sa v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi uskutočnilo sprievodné podujatie. V inscenovanom programe Keď vyšli Prievidžanky vynikli členky združenia K-2000: režisérsku taktovku v ruke držala riaditeľka múzea, historička a etnografka PhDr. Iveta Géczyová, ktorej sekundovali múzejná dokumentaristka Mgr. Marta Rusinová, múzejná konzervátorka Soňa Beláková i členka-kandidátka Milena Gundová (konzervátorka-preparátorka). Všetky činnosti navyše zvládali múzejníčky spoločne, vlastnými silami - predstavili sa ako „prútiky štíhle“ modelky, ako kaderníčky, kostymérky, šperkárky aj ako autorky námetu a scenára.

Jedinečný mestský ženský odev z Prievidze vo štvrtok 27. júna 2019 vynikol v decentnom defilé opleciek, sukieň, záster, lajblíkov, šatiek - kosín, ale i - v znamení aktuálne prebiehajúcej múzejnej výstavy Tajomstvo filigránu (do 31. augusta 2019) - filigránových šperkov.
Záver „múzejných zbierok na móle“ korunovali honosné čepce zlatohlavy s výnimočným postavením medzi súčasťami a doplnkami tradičného odevu na Slovensku. Sólo akciu hornonitrianskych múzejníčok prezentáciou vlastnoručne šitého prievidzského ženského odevu i spevom doplnila Daniela Ťapuchová z Folklórnej skupiny Marinka z Novák.

Koncentrovaný exkurz do mestského odievania a ozdobovania ocenili návštevníci podujatia Keď vyšli Prievidžanky niekoľkonásobným potleskom, ktorý bol bodkou za ďalším neopakovateľným neskorým odpoludním naplneným množstvom faktografických informácií i vizuálnych vnemov.

A celkom na záver, ako na každej správnej udalosti verejného spoločenského života v Prievidzi, podával sa linc a savarin!

Ďalšie sprievodné aktivity za účasti členiek K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry sa konali súbežne s hlavným programom folklórnych slávností v prievidzskom lesoparku v piatok a v sobotu 28. a 29. júna 2019: účastníci festivalu ocenili najmä praktické ukážky vyrážania vzorov do kože, výšivky na tyle a krížikovej výšivky - Ozdobte sa! a nezaváhali ani pri improvizovanej bylinkárni - keď privoňali, nechali si poradiť alebo si vytvorili selfie s výstavou z ľudovej lekárne.

oddel

STREET PD - pouličný multužánrový festival

PRIEVIDZA BOLA OPÄŤ MULTIŽÁNROVÁ

Námestie slobody v Prievidzi bolo počas dvoch dní - v piatok 21. a v sobotu 22. 6. 2019 - priestorom pre realizáciu širokého spektra kultúrnych aktivít prievidzských a regionálnych umelcov. Aj druhý ročník festivalu STRE3T PD si kládol za cieľ pritiahnuť do centra Prievidze najmä priaznivcov neformálnej, alternatívnej kultúry - hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov, divadelníkov i filmárov. Hoci hroziaci dážď do istej miery tento zámer ovplyvnil, na prievidzskom námestí sa počas jednotlivých programových blokov vystriedali stovky Prievidžanov i návštevníkov mesta. V úvode festivalu ich privítala primátorka Katka Macháčková, ktorá zároveň vyjadrila radosť z tejto nevšednej kultúrnej iniciatívy a podporu mesta. V bloku "Hudba na námestí" si vypočuli koncerty hudobných kapiel z Prievidze - Drums Quartet, Hybrid Kryptonit, Novák - Funky Emotions i Kamenca pod Vtáčnikom - Kapellka. Ponúkli široké spektrum hudobných žánrov - od klasických inštrumentálnych skladieb, cez pop rock, alternatívny rock, funky-disco hudbu až po world music. Horná časť námestia s fontánou sa opäť stala príťažlivým priestorom pre originálnu tanečnú performanciu študentov katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave - Hany Jurenkovej, Andrei Pernišovej a Matúša Szeghöa. Prievidzskí ranostaji si v sobotu ráno mohli dať v kaviarničke Green Box "Rannú kávu s poéziou" naservírovanú členmi prievidzského Literárneho klubu Poet- Dianou Laslopovou, Antonom Mellom a Miulošom Mokrým. Kaviarnička v prestávkach popoludňajšieho programu hostila i vystúpenia prievidzských stand-upistov - Petra Zavadila a Tomáša Šrámeka. Počas oboch dní sa námestie stalo i netradičným ateliérom pre prievidzských výtvarníkov - Romana Turcela, Olega Cipova, Petra Šoltoa, Zuzky Pisonovej Katky Pračkovej a Andreja Žilu - Noneho. Nechýbal osobitný program pre rodiny deťmi, ktoré sa spontánne zapojili do tanečného workshopu Hip-hop so Skajou, vedeného prievidzskou rodáčkou Kristínou Gromovou, i do interaktívneho predstavenia potulného Divadla na traky. Sympatickým príkladom, ako získavať deti do udržiavania folklórnych tradícií svojej obce i regiónu bolo vystúpenie DFS Malá Lubená z Poluvsia. Najmä stredná a staršia generácia Prievidžanov si prišla na svoje v talk show s Marcelou Laiferovou, ktorá si v nej zaspomínala nielen na roky strávené v Prievidzi, ale zaspievala i viacero svojich legendárnych piesní, vrátane piesne Žiť za to stálo, úryvok z ktorej bol vyrytý na ďalšiu z lavičiek pri fontáne. Príjemnou bodkou festivalu bol program Retro najvác DJ Caggieho, ako alternatíva k bežným diskotékam.
Festival organizovali o.z. K-2000 a Art Point Prievidza s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Mesta Prievidza. Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.

oddel

ŠKOLA KRESBY A MAĽBY

Cyklus školiteľských podujatí, zameraný na systematické zvládnutie základov kresby a maľby, realizuje združenie K-2000 v rámci širšieho projektu ŠKOLA MAJSTROV. Pravidelné stretnutia za účasti 15-ich frekventantov vedie skúsená výtvarná pedagogička, absolventka VŠMU v triede prof., akad. mal. Rudolfa Sýkoru, Mgr. Miriam Kasperkevičová. V rámci cyklu sa už uskutočnilo 6 stretnutí, ktoré sa konajú vo výtvarnej učebni združenia Ars pro femina v priestoroch ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.
oddel

FÚZIE 2019

Rozsiahly hudobno-vzdelávací projekt FÚZIE 2019 zahŕňal v sebe dva relatívne samostatné programy - festivalový a vzdelávací. Ten prvý, nesúci názov "Fúzie 2019 - festival nielen o jazze" prezentoval predovšetkým príťažlivé koncerty jazzu a jeho fúzií s príbuznými hudobnými žánrami. Ten druhý - "Fúzie 2019 - kultúrno-vzdelávacie aktivity" - obsahoval vokálne, inštrumentálne a súborové workshopy, propagačno-motivačný koncert pre žiakov ZUŠ a výchovný koncert pre žiakov základných a stredných škôl. V zmysle zámeru organizátorov spolu vytvorili priestor na prezentáciu, propagáciu, popularizáciu a edukáciu jazzu a jemu príbuzných žánrov. V priebehu štyroch dní ponúkli nielen špičkové profesionálne koncerty určené širokej verejnosti, či výchovné koncerty pre mladých, ale aj prezentáciu mladých adeptov jazzu s možnosťou vyskúšať si vokálne či inštrumentálne zručnosti pod vedením skúsených lektorov.
oddel

XIX. valné zhromaždenie K-2000

Dňa 28. mája 2019 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi uskutočnilo už XIX. valné zhromaždenie združenia, ktoré bilancovalo jeho činnosť a hospodárenie za obdobie jún 2018 - máj 2019. Zároveň prijalo rámcový plán činnosti a hospodárenia na obdobie jún 2019 - máj 2020. Valného zhromaždenia sa zúčastnila väčšina jeho kolektívnych a individuálnych členov.
oddel

Škola paličkovanej čipky

ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY MÁ NOVÉ ABSOLVENTKY.
Od polovice februára do konca apríla realizovalo občianske združenie K-2000 v rámci projektu ŠKOLA MAJSTROV školiteľský cyklus "Škola paličkovanej čipky". Viedla ho naslovovzatá majsterka tejto tradičnej, ale náročnej techniky Kristína Podmanická. Záujem o zvládnutie jej základov prejavilo 17 účastníčok, ktoré absolvovali 10 školiteľských stretnutí v tvorivom ateliéri SeniorArt v CVČ Spektrum v Prievidzi. Záujem o túto techniku si ich natoľko získal, že podstatná časť účastníčok sa naďalej v nej zdokonaľuje formou klubových stretnutí.
oddel

Kultúra 2018

oddel

Stre(e)T-PD

oddel

Roky v pohybe

oddel

Hornonitrianska paleta

oddel

Hornonitrianska paleta - plenér

oddel

Vojenské historické piesne

PARTNERI

PARTNERI ZDRUŽENIA

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

KONTAKT

KONTAKT


Združenie K-2000

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
F. Madvu 11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537

IBAN: SK64 5600 0000 0090 3488 4001
Prima banka Slovensko

Mobil: +421 917 448 620

E-mail: zdruzenie.k2000@gmail.com

Web: www.k-2000.sk alebo www.kultura2000.sk

Nahor