K-2000

ZDRUŽENIE NA PODPORU KULTÚRY HORNEJ NITRY

O ZDRUŽENÍ

Naše združenie pôsobí v regióne hornej Nitry od roku 2001. Združuje profesionálnych i neprofesionálnych pracovníkov a aktivistov kultúry. Našimi členmi sú významné regionálne i mestské kultúrne inštitúcie, kolektívy a jednotlivci pôsobiaci v rôznych žánroch záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti. Podľa charakteru činnosti vyvíjajú činnosť v jednotlivých odborných sekciách združenia - kultúrno-osvetovej, muzeálnej a knižničnej. Poslaním združenia je v spolupráci s našimi kolektívnymi a individuálnymi členmi realizovať široké spektrum kultúrnych aktivít. Osobitne sa zameriavame i na získavanie finančnej podpory prostredníctvom dotačných programov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, rôznych nadácií, či 2 % podielu dane z príjmov.

oddel

ČLENOVIA

KOLEKTÍVNI ČLENOVIA ZDRUŽENIA

I. SEKCIA KULTÚRY A OSVETY

 1. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
 2. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
 3. Kultúrne centrum Bojnice
 4. FSk Košovan Kanianka
 5. TS Mimikry Bojnice
 6. Divadlo "A" a divadlo SHANTI, o.z.
 7. Obec Opatovce nad Nitrou
 

II. SEKCIA MUZEÁLNYCH ČINNOSTÍ A PAMIATOK

 1. Hornonitrianske múzeum Prievidza
 2. Obec Horné Vestenice
 

III. SEKCIA KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ

 1. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

RADA

RADA ZDRUŽENIA

Radu združenia tvoria:

 
 • Mgr. Amália Lomnická – predsedníčka
  Kontakt: 0910911063, a.lomnicka@gmail.com
 • Mgr. Ľudmila Húsková – vedúca sekcie kultúry a osvety
  Kontakt: 0905430173, ludmila.huskova@rkcpd.sk
 • PhDr. Iveta Géczyová – vedúca sekcie muzeálnych činností a pamiatkovej starostlivosti
  Kontakt: 0901918835, iveta.geczyova@muzeumpd.sk
 • Ing. Viera Masaryková – vedúca sekcie knižničných činností
 • Kontakt: 0901918840, viera.masarykova@hnkpd.tsk.sk
 • Eva Kucharovičová – člen
 • Mgr. Marta Rusinová – člen
 • Ivana Rybanská – člen
 
oddel

PROJEKTY

PROJEKTY ZDRUŽENIA

Aktuálne projekty združenia:


ŠKOLA MAJSTROV
Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod vedením skúsených majstrov skupinám vážnych záujemcov, z ktorých každý vzdelávaciu aktivitu ukončí majstrovským dielom. Osobitným cieľom projektu je v oblasti remesiel zachovanie a rozšírenie daných typov remesiel na hornej Nitre a v oblasti výtvarného umenia poskytnutie systematických poznatkov a zručností v kresbe a maľbe amatérskym tvorcom. Lektormi vzdelávacích aktivít, budú naslovovzatí odborníci, ktorých renomé prekračuje región hornej Nitry. Magisterka umenia Miriam Kasperkevičová bude viesť Školu kresby a maľby, majsterka paličkovanej čipky, Kristína Podmanická, Školu paličkovanej čipky a Ľubica Maliariková Školu maľby na skle. Cieľové skupiny budú tvoriť záujemcovia o techniky výtvarného a ľudového umenia – členovia združenia K-2000, združenia Ars pro femina,
neprofesionálni výtvarníci a seniori v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.
Čas konania: február – december 2019
Miesto konania: Prievidza – CVČ Spektrum, ZŠ S. Chalupku.

FÚZIE HUDOBNÝCH KULTÚR – edukačné aktivity
Nekomerčné hudobné a hudobno-vzdelávacie aktivity zamerané na hudobné žánre, ktoré v sebe nesú znamenie fúzie hudobných kultúr (jazz, blues, world music ...). Na podujatí sa stretnú priaznivci uvedených žánrov a zároveň poskytne priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ, motivačno-popularizačný koncert profesionálnych umelcov a výchovný koncert. Spoluorganizátormi projektu sú ZUŠ L. Stančeka, Art Point v kine Baník, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Hlavným dramaturgom projektu je Mgr. Peter Krško, jeho garantom známy jazzový hudobník, saxofonista, hudobný pedagóg, publicista a autor hudobno-popularizačného projektu Príbehy jazzu, Martin Uherek.
Miesto konania: Art point / kino Baník, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza
Termín: 17. – 18. máj 2019

STRE(E)T PD – multižánrový pouličný festival
Dvojdňový festival nadväzuje na rovnomenný festival z roku 2018 s ambíciou netradičnými a neformálnymi aktivitami prezentovať prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Jeho základným zámerom je oživiť mesto Prievidza, najmä jeho centrum - Námestie slobody a blízke okolie - neformálnym umeleckým dianím. v rámci festivalu predstavíme nielen domácu umeleckú scénu, ale i významných rodákov, ktorí mesto reprezentujú doma aj v zahraničí. Hlavnými projektovými aktivitami budú: hudobné koncerty, tanečné prezentácie, umelecké čítanie, filmové projekcie, street artová výtvarná tvorba a live painting, filmové projekcie, divadelné vystúpenie a talkshow s hosťom - významným rodákom mesta. Aktívnou cieľovou skupinou budú predovšetkým mladí umelci, reprezentanti alternatívnej kultúry a menšinových žánrov z oblasti hudby, spevu, tanca, divadla, poézie, výtvarného umenia a filmu s cieľom vtiahnúť do umeleckého diania širokospektrálne pubikum obyvateľov mesta a regiónu.
Miesto konania: Námestie Slobody a priľahlé ulice, Prievidza
Termín: 21. a 22. júna 2019

 

Významné projekty realizované združením v roku 2018:


STRE(E)T-PD - dvojdňový festival prioritne zameraný na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Počas neho sa predstavili skupiny a jednotlivci z Prievidze a regiónu hornej Nitry na Námestí slobody v Prievidzi v dňoch 29. - 30. júna 2018. Cieľom projektu bolo oživiť neformálnym umeleckým dianím stred mesta, jeho centrum a blízke okolie a zároveň doň zapojiť jeho obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov.

ROKY v POHYBE - naštudovanie a prezentácia jubilejného programu Tanečného súboru Mimikry z Bojníc pri príležitosti 40. výročia jeho založenia. Základným zámerom projektu bola tvorba programu spájajúceho najúspešnejšie choreografie z minulosti s novšími, doposiaľ neprezentovanými choreografiami do príťažlivého celku charakterizujúceho tanečný štýl telesa patriaceho dlhodobo k najkvalitnejším amatérskym súborom scénického tanca na Slovensku. Komponovaný program spojený s výstavou a stretnutím súčasných a bývalých členov skupiny sa uskutočnil 13. októbra 2018 v Kultúrnom centre v Bojniciach.

HORNONITRIANSKA PALETA - Cyklus prezentácií a výtvarných workshopov pre neprofesionálnych výtvarníkov, vedených vyspelými profesionálnymi výtvarníkmi a výtvarnými pedagógmi hornej Nitry (Peter Hitzinger, Oleg Cipov, Miriam Kasperkevičová, Natália Glowacká, Jana Ficová). Bol realizovaný v mesiacoch marec - október 2018 v priestoroch Art point centra v kine Baník, v Regionálnom kultúrnom centre a ateliéri združenia Ars pro femina v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE - Cieľom projektu je systematický zber piesní s tematikou vojny, ale i dokumentov a spomienok pamätníkov tak, ako sú uvedené v kronike obce Chrenovec-Brusno a v ďalších archívnych materiáloch a dokladoch vzťahujúcich sa na obdobia I. a II. svetovej vojny. Hlavnými projektovými aktivitami sú výskum a zozbieranie vojenských piesní, výstava archívnych dokumentov, sprievodný bulletin a tematický program Folklórnej skupiny Hájiček venovaný 100. výr. konca 1. svetovej vojny. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú folkloristi hornej Nitry i Slovenska.

AKTUALITY

AKTUALITY, POZVÁNKY

OJ, PRJE MOJE, PRJE ...
program k 40. výročiu založenia FSk HÁJIČEK CRENOVEC - BRUSNO

Občianske združenie K-2000 v spolupráci s Folklórnou skupinou Hájiček Chrenovec-Brusno a obcami Chrenovec-Brusno a Lipník, uskutoční v nedeľu 27.októbra 2019 o 14.00 h tematický program ukážok z jej činnosti, v ktorom budú dominovať pastierske zvyky a piesne handlovskej doliny. Program uvedie pri príležitosti 40. výročia svojho založenia. Okrem členov skupiny v programe vystúpi i Detský folklórny súbor Malý Hájiček Chrenovec-Brusno a s výrobkami a ukážkami z tvorby pastierskeho a salašníckeho riadu sa predstavia známi ľudoví majstri Michal Ondrejovič a Ján Procner.
Program sa koná v rámci širšieho projektu z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY, podporeného Fondom na podporu umenia.

oddel

Občianske združenie K-2000, Obec Horné Vestenice a Hornonitrianske múzeum pozývajú všetkých priaznivcov tradičnej kultúry na tematický program a sprievodnú výstavu pod názvom

KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV – slávu máva od potomkov...

Program bude zameraný na bohaté ovocinárske a vinohradnícke tradície obce Horné Vestenice a vestenickej doliny, ich odraz v piesňach, zvykosloví a ľudovej slovesnosti. v programe vystúpi miestna spevácka skupina Poniklec, folklórna skupina Boršina z Nitrianskych Sučian a viacerí jednotlivci. Súčasťou podujatia bude i muzeálna expozícia archívnych dokumentov, tradičných nástrojov, pomôcok, zariadení, ktoré kedysi naši predkovia používali pri sadení, pestovaní, oberaní i spracovávaní ovocia.

Uvedené aktivity sú súčasťou širšieho projektu z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY podporeného Fondom na podporu umenia.

oddel

Občianske združenie K-2000

je realizátorom širšieho projektu vzdelávacích aktivít pod názvom ŠKOLA MAJSTROV.
Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod lektorským vedením skúsených majstrov a odborníkov. Osobitným cieľom projektu je v oblasti remesiel zachovanie a rozšírenie daných typov remesiel na hornej Nitre a v oblasti výtvarného umenia poskytnutie systematických poznatkov a zručností v kresbe a maľbe amatérskym tvorcom. Po úspešnom zavŕšení cyklu ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY a cyklu ŠKOLA KRESBY a MAĽBY, ktorá bude v najbližších dňoch zavŕšená výtvarným plenérom, pripravujeme vzdelávací cyklus ŠKOLA MAĽBY NA SKLE. Najnovší cyklus bude formou tvorivých dielní realizovaný počnúc 10. okt. 2019, vždy vo štvrtok od 15.00 h. v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v Centre voľného času v Prievidzi. Lektorsky ho bude viesť majsterka ľudovej umeleckej výroby Ľubica Maliariková.

Pozývame naň všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú tvorbu, neprofesionálnych výtvarníkov a seniorov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Účastnícky poplatok na 1 dielňu – 2 €

 

oddel

KOMPAS PRE MOZOG

Diskusné fórum je súčasťou rovnomenného projektu, cieľom ktorého je vyvrátiť predsudky, že proti duševnému úpadku v pokročilom veku sa nedá nič robiť. Poskytnúť organizáciám venujúcim sa seniorom informácie o možnostiach a spôsoboch, ako udržiavať a rozvíjať rozumové dispozície aj vo vyššom veku. Vytvoriť u jeho účastníkov potrebu starať sa o svoju pamäť, budovať návyky na pravidelnú aktivizáciu a stimuláciu mozgu, cvičiť mentálne schopnosti a vytvárať tak podmienky pre jeho dobré fungovanie. Prispieť tak k nezávislosti seniorov v každodennom živote, ich zdravému sebavedomiu, schopnosti prijímať nové poznatky i široké spektrum kultúrnych podnetov. Diskusné fórum bude špecificky zamerané na prevenciu degeneratívnych a cievnych ochorení mozgu, význam a spôsob správneho prístupu k postihnutým osobám, vrátane podpory opatrovateľskému zázemiu postihnutých.

Hlavný organizátor: Občianske združenie K-2000
Spoluorganizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach a Jednota dôchodcov na Slovensku, Prievidza

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

oddel

STRE(E)T PD

Pozývame všetkých Prievidžanov na STRE(E)T PD, 2. ročník multižánrového festivalu, ktorý sa koná v piatok 21. a v sobotu 22. júna 2019 na Námestí slobody v Prievidzi. v bohatom programe festivalu nechýba hudba, spev, tanec, poézia, film, výtvarná tvorba, talkshow s prievidzskou rodáčkou Marcelou Laiferovou, divadlo a ďalšie tvorivé aktivity pre deti, i dobré jedlo.
Tešíme sa na Vašu účasť.
 

oddel

Fúzie 2019 kultúrnovzdelávacie aktivity

Nekomerčný hudobno-vzdelávací projekt zameraný na hudobné žánre, ktoré v sebe nesú znamenie fúzie hudobných kultúr (jazz, blues, world music ...). Stretnú sa na nich priaznivci uvedených žánrov a zároveň poskytne priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ, motivačno-popularizačný koncert profesionálnych umelcov a výchovný koncert. Spoluorganizátormi projektu sú ZUŠ L. Stančeka, Art Point v kine Baník, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Hlavným dramaturgom projektu je Mgr. Peter Krško, jeho garantom známy jazzový hudobník, saxofonista, hudobný pedagóg, publicista a autor hudobno-popularizačného projektu Príbehy jazzu, Martin Uherek.

Miesto konania: Dom kultúry, Art point kino Baník, ZUŠ Prievidza
Termín: 15.5., 17.5.2019
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

 

oddel

„Fúzie, festival nielen o jazze“

aj počas svojho 11. ročníka prinesie nekomerčné, menšinové hudobné žánre - jazz, blues, world music ...- do regiónu hornej Nitry. Festival bude osobitne zameraný na vzájomné fúzie, prieniky týchto žánrov a hudobných kultúr. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na konfrontáciu slovenských hudobníkov, reprezentantov týchto žánrov, so špičkovými európskymi hudobníkmi. Paralelne s festivalom bude prebiehať projekt „Fúzie hudobných kultúr – edukačné aktivity“, obsahom ktorého budú vokálny a inštrumentálne workshopy a prehliadka bigbandových súborov ZUŠ. Hlavným organizátorom festivalu je združenie K-2000, spoluorganizátormi – ZUŠ L. Stančeka, Art kino Baník a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.
 

oddel

ŠKOLA KRESBY a MAĽBY

Občianske združenie K-2000, sekcia kultúry a osvety, pozýva neprofesionálnych výtvarníkov – záujemcov o základné žánre a techniky kresby a maľby - na vzdelávací cyklus ŠKOLA KRESBY a MAĽBY. Úvodné stretnutie sa uskutoční v sobotu, 27. apríla 2019 od 9.00 h., v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi (pavilón Súkromnej strednej odbornej školy – výtvarná učebňa na poschodí), ďalšie stretnutia vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 h. Cyklus obsahuje 10 školení a jeden trojdňový výtvarný plenér, konaných v mesiacoch apríl – júl 2019. Uskutoční sa pod odborným vedením Mgr. Miriam Kasperkevičovej, vybrané školenia bude viesť i výtvarný pedagóg Jozef Jelenák. Vstupný účastnícky poplatok vo výške 20 €,- môžete uhradiť na prvom stretnutí.
Cyklus je súčasťou projektu ŠKOLA MAJSTROV, podporeného Fondom na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu..
 

oddel

KULTÚRA 2018 - ocenenia

V piatok 15. februára sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnil  už 18. ročník slávnostného večera spojeného s oceňovaním najúspešnejších a dlhodobo aktívnych inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry na hornej Nitre a strednom Ponitrí. Prehľad o jednotlivých typoch ocenení a subjektov, ktoré boli nimi poctení, nájdete v priloženom bulletine.
 

oddel

KULTÚRA 2018

V mene jedného zo spoluorganizátorov podujatia - združenia K-2000 - pozývame všetkých svojich členov, priaznivcov a podporovateľov kultúry hornej Nitry a stredného Ponitria na tradičný slávnostný večer „KULTÚRA 2018“, ktorý sa uskutoční v Dome kultúry v Prievidzi v piatok 15. februára 2019 o 17.00. Počas neho si pripomenieme najpozoruhodnejšie tvorivé počiny v oblasti kultúry a umenia v našom regióne. Poďakujeme a oceníme inštitúcie, kolektívy a jednotlivcov, ktoré sa rôznymi spôsobmi podieľali na zachovávaní a zveľaďovaní kultúrneho dedičstva hornej Nitry. Pripomenieme dlhoročnú kultúrno-osvetovú, múzejnú a knižnično-informačnú činnosť tých, ktorí počas minulého roku ako jubilanti bilancovali svoju činnosť, alebo nás úspešne reprezentovali doma i v zahraničí.
Časť najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov sa Vám predstaví i v sprievodnom galaprograme.

Tešíme sa na Vašu účasť.
 

oddel

Občianske združenie K-2000, sekcia kultúry a osvety, pozýva záujemcov o tradičné textilné techniky na vzdelávací cyklus ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY. v rámci cyklu, zameraného na zvládnutie základov paličkovanej čipky, sa uskutoční 8 tvorivých dielní pod vedením Kristíny Podmanickej. Pravidelné stretnutia sa budú konať v tvorivom ateliéri SENIORART v Centre voľného času Spektrum, Novackého 14, Prievidza, vždy vo štvrtok, od 15.00 – 18.00, počnúc 14. 2. 2019. Materiál a pomôcky zabezpečuje organizátor. Cyklus v rámci projektu ŠKOLA MAJSTROV“ podporil Fond na podporu umenia.
FPÚ je hlavným partnerom projektu.
 

oddel

Pozývame Vás na prezentáciu projektu VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Handlovej v stredu 21. novembra 2018. v programe VOJNA a PIESEŇ vystúpi Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca-Brusna. v rámci programu bude prezentovaná rovnomenná publikácia a výstava, ktoré pripravilo združenie K-2000 v spolupráci s obcou Chrenovec-Brusno a Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi.
 

VŠIMLI SME SI

VŠIMLI SME SI  – z kultúrneho života hornej Nitry

ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH


Mestská knižnica v Bojniciach a Tanečná skupina Mimikry, v zriaďovateľskej pôsobnosti Kultúrneho centra v Bojniciach, uskutočnili v sobotu večer, 29.6.2019, netradičné multižánrové podujatie pod názvom „Švédsky večer“. Bolo spojením umeleckého čítania ukážok zo súčasnej švédskej literatúry, prezentácie výrazového tanca i výstavy kníh z tvorby švédskych autorov.

Letak

ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH ŠVÉDSKY VEČER V BOJNICIACH

oddel

Prievidzské Fúzie ponúkli kombináciu kvalitných koncertov a výchovno-vzdelávacích aktivít


... reportáž na www.jazz.sk
...

oddel

28. DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA


6. januára 2019 sa pri pamätníku Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne uskutočnilo záverečné vystúpenie v rámci 28. ročníka ekumenického festivalu DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA. v krásnom zimnom počasí, ktoré ešte umocnilo sviatočnú atmosféru, odzneli koledy, piesne a vinše FsK Hájiček a detskej folklórnej skupiny Hájiček. Ako hostia vystúpili Ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a Ľudová hudba Bazalička z Ráztočna. Po spomienke na Gašpara Drozda sa účinkujúci presunuli do Lipníka, kde sa v dome kultúry uskutočnilo záverečné vystúpenie festivalu pod názvom "DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI".

28. dni kolied 28. dni kolied 28. dni kolied 28. dni kolied

oddel

Pozvánka na jubilejnú výstavu Kristíny Podmanickej Čipka a obraz


Letak

PODPORTE

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

Združenie K-2000 získava prostriedky na svoju činnosť:

 • z podielu 2% dane z príjmu
 • z dotačných systémov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, mesta Prievidza a ďalších miest a obcí hornej Nitry, Nadácie bane pre vzdelávanie kultúru a šport regiónu a ďalších

 

Údaje združenia pre získavanie 2% a finančných darov:

Názov: K-2000
Sídlo: Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
F. Madvu 11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537
Č. účtu: SK64 5600 0000 0090 3488 4001 Prima banka Slovensko
 

oddel

FOTOGALÉRIA

FOTOGALÉRIA

ŠKOLA KRESBY A MAĽBY – VÝTVARNÝ PLENÉR

SKM-VP 1 SKM-VP 2 SKM-VP 3 SKM-VP 4 SKM-VP 5 SKM-VP 6 SKM-VP 7 SKM-VP 8

V dňoch 27. – 29. septembra 2019 sa v lokalite Vyšehradné uskutočnil výtvarný plenér neprofesionálnych výtvarníkov v rámci vzdelávacieho cyklu Škola kresby a maľby. Tradičné prostredie lokality poskytlo účastníkom plenéru veľa príťažlivých námetov na výtvarné spracovanie. Plenér lektorsky viedli výtvarní pedagógovia Jozef Jelenák a Miriam Kasperkevičová. Jeho koordinátorkou bola Amália Lomnická.

oddel

KOMPAS PRE MOZOG

Kompas 1 Kompas 2 Kompas 3 Kompas 4 Kompas 5 Kompas 6 Kompas 7

Diskusné fórum je súčasťou rovnomenného projektu, cieľom ktorého je vyvrátiť predsudky, že proti duševnému úpadku v pokročilom veku sa nedá nič robiť. Poskytnúť organizáciám venujúcim sa seniorom informácie o možnostiach a spôsoboch, ako udržiavať a rozvíjať rozumové dispozície aj vo vyššom veku. Vytvoriť u jeho účastníkov potrebu starať sa o svoju pamäť, budovať návyky na pravidelnú aktivizáciu a stimuláciu mozgu, cvičiť mentálne schopnosti a vytvárať tak podmienky pre jeho dobré fungovanie. Prispieť tak k nezávislosti seniorov v každodennom živote, ich zdravému sebavedomiu, schopnosti prijímať nové poznatky i široké spektrum kultúrnych podnetov. Diskusné fórum bude špecificky zamerané na prevenciu degeneratívnych a cievnych ochorení mozgu, význam a spôsob správneho prístupu k postihnutým osobám, vrátane podpory opatrovateľskému zázemiu postihnutých.

Hlavný organizátor: Občianske združenie K-2000
Spoluorganizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach a Jednota dôchodcov na Slovensku, Prievidza

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

oddel

"KEĎ VYŠLI PRIEVIDŽANKY"

Keď vyšli Prievidžanky 1 Keď vyšli Prievidžanky 2 Keď vyšli Prievidžanky 3 Keď vyšli Prievidžanky 4

V predvečer tohtoročných 34. hornonitrianskych folklórnych slávností sa v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi uskutočnilo sprievodné podujatie. v inscenovanom programe Keď vyšli Prievidžanky vynikli členky združenia K-2000: režisérsku taktovku v ruke držala riaditeľka múzea, historička a etnografka PhDr. Iveta Géczyová, ktorej sekundovali múzejná dokumentaristka Mgr. Marta Rusinová, múzejná konzervátorka Soňa Beláková i členka-kandidátka Milena Gundová (konzervátorka-preparátorka). Všetky činnosti navyše zvládali múzejníčky spoločne, vlastnými silami - predstavili sa ako „prútiky štíhle“ modelky, ako kaderníčky, kostymérky, šperkárky aj ako autorky námetu a scenára.

Jedinečný mestský ženský odev Z Prievidze vo štvrtok 27. júna 2019 vynikol v decentnom defilé opleciek, sukieň, záster, lajblíkov, šatiek - kosín, ale i - v znamení aktuálne prebiehajúcej múzejnej výstavy Tajomstvo filigránu (do 31. augusta 2019) - filigránových šperkov.
Záver „múzejných zbierok na móle“ korunovali honosné čepce zlatohlavy s výnimočným postavením medzi súčasťami a doplnkami tradičného odevu na Slovensku. Sólo akciu hornonitrianskych múzejníčok prezentáciou vlastnoručne šitého prievidzského ženského odevu i spevom doplnila Daniela Ťapuchová Z Folklórnej skupiny Marinka Z Novák.

Koncentrovaný exkurz do mestského odievania a ozdobovania ocenili návštevníci podujatia Keď vyšli Prievidžanky niekoľkonásobným potleskom, ktorý bol bodkou za ďalším neopakovateľným neskorým odpoludním naplneným množstvom faktografických informácií i vizuálnych vnemov.

A celkom na záver, ako na každej správnej udalosti verejného spoločenského života v Prievidzi, podával sa linc a savarin!

Ďalšie sprievodné aktivity za účasti členiek K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry sa konali súbežne s hlavným programom folklórnych slávností v prievidzskom lesoparku v piatok a v sobotu 28. a 29. júna 2019: účastníci festivalu ocenili najmä praktické ukážky vyrážania vzorov do kože, výšivky na tyle a krížikovej výšivky - Ozdobte sa! a nezaváhali ani pri improvizovanej bylinkárni - keď privoňali, nechali si poradiť alebo si vytvorili selfie s výstavou Z ľudovej lekárne.

oddel

STREET PD - pouličný multužánrový festival

STREET PD - Otvorenie festivalu STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival STREET PD - pouličný multužánrový festival
PRIEVIDZA BOLA OPÄŤ MULTIŽÁNROVÁ

Námestie slobody v Prievidzi bolo počas dvoch dní - v piatok 21. a v sobotu 22. 6. 2019 - priestorom pre realizáciu širokého spektra kultúrnych aktivít prievidzských a regionálnych umelcov. Aj druhý ročník festivalu STRE3T PD si kládol za cieľ pritiahnuť do centra Prievidze najmä priaznivcov neformálnej, alternatívnej kultúry - hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov, divadelníkov i filmárov. Hoci hroziaci dážď do istej miery tento zámer ovplyvnil, na prievidzskom námestí sa počas jednotlivých programových blokov vystriedali stovky Prievidžanov i návštevníkov mesta. v úvode festivalu ich privítala primátorka Katka Macháčková, ktorá zároveň vyjadrila radosť Z tejto nevšednej kultúrnej iniciatívy a podporu mesta. v bloku "Hudba na námestí" si vypočuli koncerty hudobných kapiel Z Prievidze - Drums Quartet, Hybrid Kryptonit, Novák - Funky Emotions i Kamenca pod Vtáčnikom - Kapellka. Ponúkli široké spektrum hudobných žánrov - od klasických inštrumentálnych skladieb, cez pop rock, alternatívny rock, funky-disco hudbu až po world music. Horná časť námestia s fontánou sa opäť stala príťažlivým priestorom pre originálnu tanečnú performanciu študentov katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave - Hany Jurenkovej, Andrei Pernišovej a Matúša Szeghöa. Prievidzskí ranostaji si v sobotu ráno mohli dať v kaviarničke Green Box "Rannú kávu s poéziou" naservírovanú členmi prievidzského Literárneho klubu Poet- Dianou Laslopovou, Antonom Mellom a Miulošom Mokrým. Kaviarnička v prestávkach popoludňajšieho programu hostila i vystúpenia prievidzských stand-upistov - Petra Zavadila a Tomáša Šrámeka. Počas oboch dní sa námestie stalo i netradičným ateliérom pre prievidzských výtvarníkov - Romana Turcela, Olega Cipova, Petra Šoltoa, Zuzky Pisonovej Katky Pračkovej a Andreja Žilu - Noneho. Nechýbal osobitný program pre rodiny deťmi, ktoré sa spontánne zapojili do tanečného workshopu Hip-hop so Skajou, vedeného prievidzskou rodáčkou Kristínou Gromovou, i do interaktívneho predstavenia potulného Divadla na traky. Sympatickým príkladom, ako získavať deti do udržiavania folklórnych tradícií svojej obce i regiónu bolo vystúpenie DFS Malá Lubená Z Poluvsia. Najmä stredná a staršia generácia Prievidžanov si prišla na svoje v talk show s Marcelou Laiferovou, ktorá si v nej zaspomínala nielen na roky strávené v Prievidzi, ale zaspievala i viacero svojich legendárnych piesní, vrátane piesne Žiť za to stálo, úryvok Z ktorej bol vyrytý na ďalšiu Z lavičiek pri fontáne. Príjemnou bodkou festivalu bol program Retro najvác DJ Caggieho, ako alternatíva k bežným diskotékam.
Festival organizovali o.z. K-2000 a Art Point Prievidza s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Mesta Prievidza. Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.

oddel

ŠKOLA KRESBY A MAĽBY

Škola kresby a maľby Škola kresby a maľby Škola kresby a maľby Škola kresby a maľby Škola kresby a maľby Škola kresby a maľby Škola kresby a maľby
Cyklus školiteľských podujatí, zameraný na systematické zvládnutie základov kresby a maľby, realizuje združenie K-2000 v rámci širšieho projektu ŠKOLA MAJSTROV. Pravidelné stretnutia za účasti 15-ich frekventantov vedie skúsená výtvarná pedagogička, absolventka VŠMU v triede prof., akad. mal. Rudolfa Sýkoru, Mgr. Miriam Kasperkevičová. v rámci cyklu sa už uskutočnilo 6 stretnutí, ktoré sa konajú vo výtvarnej učebni združenia Ars pro femina v priestoroch ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.
oddel

FÚZIE 2019

Alexandre Santos & Leonardo Barbosa Vystúpenie skupiny Ľudove Mladistvá 2 Výchovný koncert pre ZŠ - Príbehy jazzu Martin Uherek Quartet Motivačno propagačný koncert Miroslav Hloucal Sextet Miroslav Hloucal Sextet - špickoví hudobníci i lektori Lenka Vašátková workshop hra v Big Bande Alexandre Santos & Leonardo Barbosa & Lucia Bakaiova Skupina Circus problem Ľudove Mladistvá Circus problem Celoslovenská prehliadka súborov Big Band ZUŠ L. Stančeka Prievidza 2
Rozsiahly hudobno-vzdelávací projekt FÚZIE 2019 zahŕňal v sebe dva relatívne samostatné programy - festivalový a vzdelávací. Ten prvý, nesúci názov "Fúzie 2019 - festival nielen o jazze" prezentoval predovšetkým príťažlivé koncerty jazzu a jeho fúzií s príbuznými hudobnými žánrami. Ten druhý - "Fúzie 2019 - kultúrno-vzdelávacie aktivity" - obsahoval vokálne, inštrumentálne a súborové workshopy, propagačno-motivačný koncert pre žiakov ZUŠ a výchovný koncert pre žiakov základných a stredných škôl. v zmysle zámeru organizátorov spolu vytvorili priestor na prezentáciu, propagáciu, popularizáciu a edukáciu jazzu a jemu príbuzných žánrov. v priebehu štyroch dní ponúkli nielen špičkové profesionálne koncerty určené širokej verejnosti, či výchovné koncerty pre mladých, ale aj prezentáciu mladých adeptov jazzu s možnosťou vyskúšať si vokálne či inštrumentálne zručnosti pod vedením skúsených lektorov.
oddel

XIX. valné zhromaždenie K-2000

XIX. valné zhromaždenie K-2000 XIX. valné zhromaždenie K-2000 XIX. valné zhromaždenie K-2000
Dňa 28. mája 2019 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi uskutočnilo už XIX. valné zhromaždenie združenia, ktoré bilancovalo jeho činnosť a hospodárenie za obdobie jún 2018 - máj 2019. Zároveň prijalo rámcový plán činnosti a hospodárenia na obdobie jún 2019 - máj 2020. Valného zhromaždenia sa zúčastnila väčšina jeho kolektívnych a individuálnych členov.
oddel

Škola paličkovanej čipky

Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky Škola paličkovanej čipky Časť účastníčok cyklu Nechýbali výmeny skúseností Výklad lektorky Kristíny Podmanickej Z prác účastníčok cyklu Z prác účastníčok cyklu Z prác účastníčok cyklu
ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY MÁ NOVÉ ABSOLVENTKY.
Od polovice februára do konca apríla realizovalo občianske združenie K-2000 v rámci projektu ŠKOLA MAJSTROV školiteľský cyklus "Škola paličkovanej čipky". Viedla ho naslovovzatá majsterka tejto tradičnej, ale náročnej techniky Kristína Podmanická. Záujem o zvládnutie jej základov prejavilo 17 účastníčok, ktoré absolvovali 10 školiteľských stretnutí v tvorivom ateliéri SeniorArt v CVČ Spektrum v Prievidzi. Záujem o túto techniku si ich natoľko získal, že podstatná časť účastníčok sa naďalej v nej zdokonaľuje formou klubových stretnutí.
oddel

Kultúra 2018

Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018 Kultúra 2018
oddel

Stre(e)T-PD

Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD Stre(e)T-PD
oddel

Roky v pohybe

Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe Roky v pohybe
oddel

Hornonitrianska paleta

Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta Hornonitrianska paleta
oddel

Hornonitrianska paleta - plenér

Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér Hornonitrianska paleta - plenér
oddel

Vojenské historické piesne

Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne Vojenské historické piesne

KONTAKT

KONTAKT


Združenie K-2000

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
F. Madvu 11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537

IBAN: SK64 5600 0000 0090 3488 4001
Prima banka Slovensko

Mobil: +421 917 448 620

E-mail: zdruzenie.k2000@gmail.com

Web: www.k-2000.sk alebo www.kultura2000.sk

Nahor